Munchmuseet, MM K 4523

MM K 4523, Munchmuseet. Datert 18.06.1895. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for Brevet,
men vi har ventet svert, saa
jeg har været ganske ængstelig.
– Det var da godt at Du dog
kommer hjemover, og vi tænkte
nok ogsaa det, uagtet vi har
seet Notiser i Bladerne om at
Du skulde besøge Paris og ikke
komme til Norge isommer. –

    – Du behøver ikke at
sende Penge, vi har 60 Kr
liggende, og Kridit i to
Butikker, saa Du kan være
tryg. –      Det skulde
jo være hyggelig at bo
sammen en Stund i Sommer,

 

      

vi har ikke leier endnu
– vi kommer heller ikke afsted
for Midten av Juli. – Idag stod
der et Avertisement fra Tjømø,
mange smaa og større Leiligheder,
– saa der bliver nok at faa, saa
vi ikke behøver at leie før vi
nærmere faaer tale med Dig. –
Vor Beqvæmmelighed her faaer vi
ikke afsæt før den Tid, altsaa
bare for en 5 Ugers Tid. –
Andreas Adresse er Steilo, Hadsel
Vesteraalen,
Lauras. Gaardbruger Østby, Strømmens
Station

    Vi var hos hende i Pindsen, hun
var meget bedre igjen, og skal
snart på Besøg til os igjen; hun
skrev nylig hun vilde vi skulde
bytte for en Stund, jeg og Inger
vexelsvis skulde være deroppe, men
dette gaaer ikke an; hun faaer

 

      

være der i Sommer, der er vakker
Natur og snille Folk, – men hun
vil hjem igjen nu. –

    Andreas tjener store Penge, saa
han seer intet Savn i at sende
Laura maanedlig. – Fru Kaarbø,
der har været her sagde, «han
tjener enormt» – har Praxis fra
alle Kanter, 80 Patienter daglig
de første Dage han kom hjem fra
Bryllupet. – Han sendte mig
25 Kroner for 14 Dage siden og et
meget venligt Brev, – han for
tæller at Johanne har en sand
Mani for Visitter og trækker ham
mod med om Søndagene, naar
han skulle hvile sig; – Johanne
er et rart Menneske, men hun
steller i Huset siger Andreas.

    – Krigen er endnu begyndt,
– Inger blier forfærdet ved at
høre af dit Brev, at det
saa stygt ud, – men det

 

      

driver nok over ogsaa dennegang.
    Inger venter paa Brevet,
saa jeg maa skynde mig og
slutte.
  Med Hilsen fra Inger
    Din hengivne Karen Bjølstad

Nordstrand 18de Juni 1895.

    Vi har koldt Veir nu, igjen
men alt staaer saa vakkert.
Du maa snart skrive igjen.
Nei det er sandt Du kommer
jo nu vel snart hjem. –
Vi er nu altsaa alene Inger
og jeg uden Logerende. –