Munchmuseet, MM K 4521

MM K 4521, Munchmuseet. Datert 13.03.1895. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for Bre-
vet; vi har nok tænkt meget
paa Dig og Influencan, –
Du skulde altsaa faa den!
og kanske den ogsaa kom
i en meget ubeleielig Tid. –
Inger har havt en stærk
Forkjølelse, som hun tænker sig
har været Influenca, – nu
er hun kommen over den,
men bruger Jern bagefter,
og det bør Du ogsaa
gjøre. –

    Du maa ikke for vor Skyld
gjøre nogen Anstalter for Penge
Skyld – Du maa ikke

 

      

ikke blotte Dig, saa Du blier i
Forlegenhed. – Vi har Penge, og
der i Vinter der er ikke nogen Synd
paa Andreas, at han betaler, ‹for Laura›,
han tjener saa svert godt, men
vil altid blive af dem som klynker. –
Nu saa vi igaar i Avisen at
Fisket er brilliant, det er han
avhængig af, – saa Du skal ikke
generes ved det;– naar Du kommer oven
paa, saa ved vi jo, at Du «hjælper
gjerne»
. – – Nu er det som sagt
ikke noget paafærde. – –

    Du har jo megen Nytte af din
Udstilling; om det ikke i pecuniær
Henseende, –      Saa Du tænker
paa en Tur til Kjøbenhavn;–
Du maa skrive, naar Du reiser
fra Berlin. – Kanske Du kan komme
hjem til Andreas Bryllyp. – Jeg ved
ikke, om jeg kan reise fra Laura,
det er vel uvist, om hun bliver
med. – Inger holder paa at

 

      

stelle sig istand, har kjøbt lyse
rød Kjole. –

    – Der er mange kjendte Navne
Du seer blandt dem, som ryk-
kes bort af Influenca, – Fru
Collet
, Fyrdirectør Diriks u. F. –

    Politikken er ikke grei – men
vi haaber jo her, at alle Parter
er bange for Krig, Sverige ikke
mindst – for der blev vel Krig
over hele Europa da? – og Sverige
fik vel ikke beholde sit Rov.

    – Jeg har vel fortalt Dig
at Andreas er i Gimsø Fiskevær
fortiden – der er Ed Roll Lænsmand.
– det er vist interessant Liv
morsomt for Andreas, som ikke har
været i noget saadant før. –
– Jeg hørte igaar, at saasnart
Sneen svinder kommer det
vakreste grønne og Blomster frem,
det er varme Strømninger under

 

      

Jorden, som frembringer det. –
Nu far jeg slutte, Inger og
Laura hilser,
  Din hengivne
Karen Bjølstad.


Nordstrand, d 13de Marts 1895