Munchmuseet, MM K 4504

MM K 4504, Munchmuseet. Datert 07.01.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    
    Inger hilser Dig og Laura    
Nordstrand. 7 Januar 1904    Kjære Edvard!


    Jeg behøver nok ikke at sige
Dig, hvilken Glæde det er
at erfare Den Fremgang og
Seier i Tydskland. – Af Verdens
Gang
har vi seet, at Du
var indbudt til Weimar for at
male et Portrait af Directøren
for det Storhertugelige Museum Grev
Kessler, – tænk hvilket ærefuldt
Tilbud, og det er altsaa
en Mand, som spiller en
større Rolle i den tydske
Kunst. – Det maa jo

 

      

ogsaa være saa morsomt at
komme til denne By med
de mange Minder. Nylig har
jeg læst «Gothes Barndom» og«Ungdom».
Han havde meget begavet Moder med
rig Fantasi en ypperlig Eventyrfortællerske,
og dertil meget from. – Kanske
Huset er der endnu? –

    Og nu er Du i Lübeck,
vi herhjemme, synes det er
saa deiligt, naa Du er
kommen i den Havn. – I
det store Berlin, maa det
jo blive uroligt for længer
Tid, og kanske Du ogsaa kan
have det koldt paa Attelier.
– Det er sandt, Du sier
jo, det er mild Vinter. –
Vi synes ikke videre om

 

      

Vinteren iaar \her/, ofte har det
været skarpt, og det føles
mere naar Sneen ikke dækker
Marken, saa det ofte kan
støve; da er det ubehage-
ligt. – Og saa faaer vi ikke
Snee paa Taget; det er saa
vigtigt, for vi har det da varmer-
e. –

    Tænk, at Du igjen har faaet
en større Bestilling fra Dr Linde,
hvor det er mærkeligt, hvorledes
det føier seg for Dig ogsaa
i det pecuniære. – Og
saa hyggelig, ‹gammeldags By›. –

    Kunne det lage sig saa for
Dig, at Du kunde blive ud-
over Julen næste Aar i Aasgaards
strand, var det jo {hygg}\kos/eligt
men Du måtte da gjøre ad

 

      

skilligt istand i Sommer da, saa
ikke Vinterstormene generede. –
Det maatte jo være interessant
for Dig at male der ved Vinterstid.

    Du skal altsaa have
Udstilling i Wien og, og det
en større og, det er andre
som arangerer denne for Dig
siger Du, og det er vel godt,
for det maa jo være et Slit.

    – Det er saa underligt at tænke
tilbage fra den første Tid, alt
hvad Du kjæmpet Dig igjennem,
og holdt ud. –      Jeg synes
det er et Under, at Du er kommet
klar alle Skjær. – Ja nu skal
det blive morsomt, at faa
høre hvorledes Du liker Dig i Weimar,
tak for Kortet til Jul, det kom akkurat til
Julaften, og det var som et Besøg. –

    – Inger har nu begynt med Eleverne
og jeg med mine Arbeider, vi har bra

    Fortjeneste. Laura holder paa med sin Vævning. – Bestemor ligger
i Pleurits, vi vare der Juledag. –