Munchmuseet, MM K 4486

MM K 4486, Munchmuseet. Datert 03.08.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Aagaardstrand 3de
August    Kjære Edvard!


    Jeg sidder og skriver dette
paa den gamle Bænk, som
endnu er holdbar, den
ved Attieliervæggen. Længe
har jeg beundret den frodige
vakkre Trærækken, der i Aar
mere end noget andet Aar
har taget til i Været. – Morel
træerne ere nu saa store
Grenerne hænger næsten ned
til Jorden.      Og nu kan
man ikke fra Veien kige
ind, Asketræerne breder sig
og de smaa Kirsbærtræer, som
er plantet, gjør sit.

 

      

    Du skal ha mange, mange
Tak for Tilbud \af Bærene/. Vil Du sende
dem senere til Nordstrand, vilde
det være bedst, saa fik Laura
ogsaa af dem, –Stikkelsbærene
vilde da modnes til den Tid.
– Vi har jo mange deilige Bær
her og, Morellerne er modtne
og saa har vi Ribs og Solbær
ogsaa, som modnes for hver Dag.
Vi kommer til at reise den 14de
Inger har tilsagt Elever til den
15de iaar. – Dette faaer da ogsaa
blive for iaar; da det er bra
at tage en ‹gan›\længer/ Ferie; næste
Aar kan de blive Bortleie og.

    Trods Sygdommen paa
Stikkelsbærene her, (alle ere uspi-
selige), staar Træerne vakkre og
grønne, og det er \jeg/ saa glad for,
saa er der Haab at ‹de› kan bevares

 

      

for Dig, de ere jo saa beskyttende
for Indkig. – Forresten er det
svert tæt \ved/ Kirsebærrækken til Gaden.
Den store Gren som faldt ud
over og som fristet Uvedkommen
de er bortsaget af Politiet
fordi den var iveien for Hestene
– Kirsebær er det ingen af
iaar, det er saa overalt her
omkring. – Vi har i Kjelderen
hjemme mange Flasker Saft
herfra Haven fra Aaringer før
og Syltetøi, det er saa deiligt
Tak, tak for, at Du vil
sende os, – men det blev en
Fornærmelse mod Haven din,
dersom vi skulde faa fra Dig
her. –

    Det var saart og slemt
at Du i Kjøbenhavn, mens Du var
syg skulde faa Trudsel med
Hensyn til Huset dit, men

 

      

det maatte vel være fra Boets
Bestyrelse, Nilsen forlod sin
Forreting sit Fædrenehus blank
og bar i Vaar, reiste til
Kristiania for at faa noget, men
for saadanne er det saa vanske-
ligt, – man troer her, at han kan
\skje/ kunde være Bysælger; – men det
er altsaa saa yderlig elendig
med ham; – man skylde Konen
for det. –      Det er mærkeligt
hvor godt Huset er, – ingen
Raahed, det var heldigt at
Du fik Vandet bort fra Kjelderen
– Inger betalte Grundskatten for
1905 igaar, da sa Semb, at
Huset faavar saa rent fortræffeligt.
han bad  … at hilse Dig meget.

    Vi har saa svert god
Appetit her, Fisk faaer vi fra
adskillige gamle Bekjendte, som
alle spørger efter Dig, – Jørgen er
den samme, – han følges af en liten Jørgen
(Sønnesøn) som han er stolt af. – x

 

      

    x Nydeligt Veir om Dagen,
det er mærkelig, hvilken Forskjæl,
i Begyndelsen var det surt
og truende, – Byen faae da et
ganske andet Udseeende.

    Haaber Du har det godt
og er rigtig frisk, Søen
staar jo lige ind. – Jeg
synes det er godt, Du er
borte fra al den Strid mellom
Kunstnerne, nu er det jo
om Diriks, – det er ikke godt
for Direktøren heller, – besynderligt
at Svogeren, som vel ikke forstaaer
sig videre paa det, vil staa op
mod ham, – Det var hyggeligt
at O Schou forærte til Nationalgalleriet
sin Samling, det var jo storartet. –

    Det skal igjen være morsomt
at komme der, nu er da \den/ Væggen
ganske dækket i de Unges Sal. – – –

    – Nydelig arangeret alt, og
enda saa simpelt. – Han
har da virkelig været forfulgt
for sin Overbevisning, han er vist
ikke ræd. –

 

      

Nei – nu faaer jeg slutte. –
Uhret dit har jeg foran mig
det arbeider saa, – lige godt
fra Aa til Aar. Derfor maa
jo Huset været særlig tørt og
godt. –      Jeg skriver saameget
om Stort og Smaat, – men
jeg tænker, det er jo fra
dit lille Hus, og derfor har
Du vel Interesse af det smaa
og. – De hvide Sommerfugle
flagrer fremdeles omkring, Hvid-
kløveren florerer, – Pindsvinet
besøger os hver Aften og
taer sin Tur ned til det røde
lille Hus, hvor den finder
og rydder væk for os Affaldet.
– Nyttige Dyr. –
  Mange
Hilsener fra Inger og

    Din hengivne
Karen Bjølstad.