Munchmuseet, MM K 4467

MM K 4467, Munchmuseet. Datert 18.05.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
18de de Mai 1908    Kjære Edvard!


    Du har vel allerede
af Aviserne erfaret dette
sørgelige som har rammet
Nørregaards. –      Det var
en otte Dages Lungebetændel
se. –      Inger stod nettop
i Begreb med at telefonere
til hende, da hun fik
see hendes Nekrolog i
Verdens Gang, og strax efter ‹fik

 

      

traf hun Fru Arntzen f. Høst
som gav hende nærmere Besked
om hende. – Hun var da kommet
ind i sit nye Logi, havde
faaet det saa efter Ønske,
var saa lykkelig; – men Veir
forholdene har jo været saa
slemme og den Forandring
fra det gamle Logi til en
Trævilla under disse Omstændig
heder; der var endog Snefald
med sver Kulde har kanske
været Grunden. – – Fru A fortalte,
at hun var saa fornøiet og
havde været saa interessert
i just at faa dine Bil-
leder anbragt i god Belys-
ning. –      Lægen sagde strax
at der var lidet Haab,
Nørregaard veg ikke fra hendes

 

      

Seng, Dag og Nat sad han
med hendes Haand i sin. –
– Der maatte ingen komme
ind i Værelset. –

    – Da Inger var hos hende
i Marts, fortalte hun at
hun af og til havde havt
Influenca i Vinter, – men
havde godt Mod paa Flytning
en alligevel. Hun var saa
fornøiet med Ingers Besøg, hav
de just stundet efter det,
og saa talte hun om Dig
var saa fornøiet over at
Du var kommet Dig, «det
blier en stærk Mand» sagde
hun, – og saa sagde
hun at vi endelig maatte
komme til hende, naar hun
var kommen i Orden. – Hun
var saa fornøiet over at jeg
havde faaet læst Thiis

 

      

Bog, – hun var saa rent vel-
sindet mod os for din Skyld.
Det blier et stort Tab
ogsaa for de mange unge
hun har taget sig af, det
var vistnok et storartet
menneske. – Thorsteinson kunde
ikke noksom beundre hende. –

    – Inger vilde telefonere den
Dag, vi fik vide om hendes
Død, fordi vi synes det
er saa længe, længe siden
Du skrev, og vi tænkte Du
havde skrevet til dem. –
Vi bestiller og sender Krands
fra Dig. – Inger tænker
jeg gaaer op til Begravelsen.
– Ogsaa for os blier det et
Savn for det var ligesom et
Mellemled, vi vidste jo at der
havde Du dine ægte Venner.

    
    Med hjertelig Hilsen