Munchmuseet, MM K 4403

MM K 4403, Munchmuseet. Datert 14.12.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Mandag 14de December 1891.    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet; hvor deiligt
– Du har det med Varme,
her har vi fuld Vinter, dog
ikke allerværst koldt. –

    Andreas er saagodtsom
færdig med sin Examen, –
han er meget fornøiet –
han faaer \sikkert/ Loud, han har klaret
det værste Fag godt, det var
i Fredags. Nu har han
et Fag tilbage, der er mindre
vigtigt. – Han er nu meget
hyggelig, – det maa jo

 

      

være deiligt, at have kommet
over alle disse Examener. –

    Igaar var Carl, Andrea og
Elisabeth Møller her. – Jeg fik
solgt til 10 Kroner et \Mos/eBillede til
Andrea, hun skulde have til
Foræring og saa fik jeg 15 Kr atpå,
det skulle vel være til Jul.
Jeg har kjøbt ind noget Juleslagt.
– Det byer jo altid lidt imot
at tage mod Penge, – saaledes –
– men saa gaaer det snart over,
– og saa er det godt at have
gode Sager i Huset. Andreas
vil være her hele Dagen nu,
naar han ikke behøver at
reise til Byen. – I Løverdags
tænkte vi \meget/ paa Dig, det var din

    Fru ‹Samuell› havde sit Photografie med.

 

      

Geburtsdag. – Fru Samuel
var her \den Dag/ paa Visit, hun
er med sin Mand her i Byen,
hun var meget elskværdig,
hun havde synes saa godt
om sig her. – – Forgjæves
havde hun seet efter Dig
paa Carl Johan G – Dersom
Du blier nogle Dage i Kjøben
havn paa Tilbageturen, saa
maa Du gjøre en Visit der,
de boer skraas over Posthuset.

    – – Inger har hørt
efter Billedet, nu troer
de dernede paa Expeditionen
at Billedet Kassen med
Billedet sikkert er kommen
til Lassen, men at det
er bleven hensat paa et
Loft eller Kjelder, – (Kassen
var styg) – af en af Pigerne,

 

      

der er vel ikke den bedste Greie
hos Lassens. – Inger skal altsaa
forhøre sig iovermorgen. –
– Din Nizzaartikel fandt
jeg heldigvis. –

    Det var deilig, at Du fik
Solværelse, – det er anderledes
trygt at tænke paa Dig iaar,
– det var vel felt ifjor,
– men jeg skulde nok ønske
Du havde fuldt op med
Penge. –

    Du har formodentlig «Verdens
Gang
, – saa Du har seet at
Scheibrok har været betænkelig
syg – nu i Bedring. –

    
    Alt staaer vel
vel til Dig Alle hilser
 Din hengivne
Karen Bjølstad