Munchmuseet, MM K 4397

MM K 4397, Munchmuseet. Datert 24.03.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Lyder Brun sagde det var
Sluskeri fra Bankens Side, –
han synes det var skammeligt,
men Erstatning bliver det aldrig
at faa i Udlandet, det vil
skaffe Dig bare Ubehagelighet.    
    Kjære Edvard!


    Bare nogle Ord iaften
jeg har holdt på med
Madlavning til Paasken,–
saa det nu er sent,
Inger var i Byen, var
i Kirkedepartementet. An-
søgningen din er altsaa kom
men
. – Hun vil nu søge
for sig til Organistpost, som
hun vistnok faaer. –
Vor Logerende er en lige-
frem dannet Mand, som

 

      

ogsaa er hensynsfuld og snil.
Altsaa den første Plan for
os – er det bedste – og
gjennem dine Bekjendte har
det altsaa lykkes. – Vith
er en snil Mand, han vil
skaffe os flere. – Jeg troer
Christensen liker sig godt, –
han sagde forleden at han
til Sommeren kunde skaffe
os saamange vi ville have.
– Vi trakterer ham engang
imellem med varm Mad,
og holder det saa godt som
muligt. –

    Andreas strider med sin
Examen, er i godt Humør
og er underholdende med

 

      

vor Logerende, – vi spiser sammen
om Aftenen. –

    – Jeg ved intet nyt –
Du har vel seet at Wol-
man
s store Gaard er totalt
nedbrændt, den brændte i
36de Timer. – Jeg synes
Du skulde faaet et godt
Værelse, og heller betalt
mere nu. – Du har
vel nu faaet det franske
Blad. – Det ser jo
lysere for os nu, Gudskelov
– Husleien faaer vi ikke ned-
sat, jeg holdt hart paa –
– men faar vi faste Folk
hele Aaret igennem, klarer
vi det nok. – Vi maa

 

      

have Pige, vi underhandler
derom gennem Fru Norby,
der har lovet at skaffe en
som skal være snil og for-
dringsløs. –

    Jeg har intet Nyt at fortælle.
    Præsten Moe har skrevet en saa
indtrængende Attest for Inger.
– Hun faaer sikkert Legatet og
kanske 300 saa hun kan kjø-
be et Orgel til at øve sig paa.
– Det gaaer godt – vi glæder
os til at Du skal komme
hjem igjen – til Vinteren ‹forhaabentlig›
Du faar et godt Værelse –
– Det er forresten en varm god
Leilighed, – jeg troer jeg, kan
sige det, – enkelte Dage har
jo været kolde ivinter – om Vinteren
idette har været god hos os. –

    

24de Marts 1891 –

    Alle hilser
    Din Karen Bjølstad