Munchmuseet, MM K 4377

MM K 4377, Munchmuseet. Datert 16.01.1890. Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kjære Edv. Der findes hverken ikke franske  …  Penge
og heller ikke Anvisninger hos nogen Bankier
her i Byen – maeske faar de saadanne snart.
Bankene vil ikke udstede Anvsninger for en saa
liden Sum som Kr 200 Fr – saa jeg maa \ … / sende
Penge – hvis du ikke kan vente længer – faar du
skrive, saa kan jeg maaske  …  Kreditbanken. Af
dine Bekjendte har jeg blot seet Torgersen og Strøm
Stang er frendeles usynlig. Din P. A. M.    
    Kjære Edvard!


    Imorgen sender Andreas Dig An-
visningen, han fik ikke væxlet
idag, derfor kommer Brevet først af-
sted imorgen; jeg er jo lidt bange
for, at Du har ventet og rimeligt
maatte vexle dine norske Penge, –
det har ogsaa kanske været ondt
for Dig. –

    Vi sidder nu, samlet omkring
Lampen i Spisestuen, Andreas
læsende vi strikkende; – egent-
lig har jeg ingenting at skri-
ve om, – men saa seer Du
dog, at vi ikke ligger i In-
fluenza.      Vi lever i al En-
somhed forresten, kun et Besøg

 

      

af Lisbet og af Carl et Par Gange, –
forresten intet Besøg af Slægten paa
den anden Side. –

    Vi tænker svert paa at faa Smaa-
piger, – men har endnu ikke averteret,
Referenser maa der jo til, – Doctor Grøn
faaer vi vist dertil – (jeg har vistnok
skrevet til Dig derom før) – Du faaer
saa undskylde, – jeg veed Du er
vant til at høre flere Gange samme
Ting – Fik vi 3 a fire Smaapiger, der
kunde dele Værelser, kunde der blive
lidt Fortjeneste – Huset, Beliggenheden
passet vist nettop herfor – bedre end
nede ved Station, troer vi. – Inger
troer jeg ogsaa passet til at være
om dem, – haaber hun har Taalmodig-
hed. –

    Andreas har havt Juleferier, og
derfor holdt sig hjemme, men nu
har han igjen begyndt, og maa saa
op Kl 6. – Jeg synes det maatte være
stridt at trække afsted, – men han
klager ikke over Veien. –

 

      

    Inger holder sig godt i Vinter – har
ikke en Gang været forkjølet. –
Vi lenges nu svert efter at høre
noget fra Dig – nu kan Du
igjen sende en liden Tegning af
dit nye Værelse eller af noget
af det Du seer fra Vinduerne. –

    Andreas taler om at det kunne
være nyttigt for Dig at have Attest
fra Bonnet, – men Du skjønner
det vel bedst selv. –

    – Ingen Vinter, saadan Afvexling,
snart stormer det og regner det,
saa Frost og Solskin. – Sneen
kommer og gaaer med det sam-
me, – det er ikke hyggelige Veir-
forholde. –

    Nu faaer jeg slutte for iaften
    
    Alle hilser Dig hjertelig
    Din hengivne Tante
Karen Bjølstad.


Hauketo d. 16de Januar
1890 –