Munchmuseet, MM K 4376

MM K 4376, Munchmuseet. Datert [??].[??].1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Andreas siger nok, at jeg nu
ingenting har at skrive, og det
er jo sandt – men tænker jeg,
at Du alligevel gjerne seer
nogle Linier. –      Nu kan
jeg sige Dig, at jeg har været
forfærdelig ræd for Influencaen
i Paris – Gud, ske Lov fordi
Du har havt den mildt, –
– nu læser vi af Bladene at
Attelierene regnes blant de Ste-
de den griber om sig. – Papa
har blevet sparet for den Angst –
– Du veed – hvorledes han
tog saadanne Ting. – Han

 

      

sagde engang, efterat vi var komne
herud. – «Bliver Edvard syg i Paris,—
maa jeg reise til ham.» –

    – Ogsaa hertil Byen er den kommen,
endnu mild, dog troer jeg Folk ikke
tør tale spøgende om den. –

    Idag ligger alt rimet i Solskinnet.
– Solen har en forunderlig god Ind-
flydelse paa Sindet. – Det er ikke
saa underligt at Hedningerne har tilbedt
den. –

    Hvor det er godt at Du er kommen
ud af Paris, – det er nok sandt
som Frk Aasta Nørregaard sagde i Aas-
gaardsstrand «I Paris kan der ogsaa
være felt ondt» – ‹Hu›, at det skul-
le gaa saa i Opfyldelse – Du har jo
havt det felt ondt. –

    – Andreas lo saa
godt, da han læste om Mme
Gutzeits
Besøg hos Dig – det var
altsaa i det gamle Logi. –
Vi, Andreas og jeg sendte Brev andres-
seret derhen, mon Du har faaet

 

      

det, (intet vigtigt) –
    – Her er alt ved det gamle –
– vi lever aldeles for os selv –
Elisabeth Møller er reist. – Det
skal blive hyggeligt og godt at
faa Dig igjen – det bliver vel altid
lidt ondt for Dig i Førstningen

    
    Din hengivne
Karen Bjølst


11te Januar 1890 –

    11 om Aftenen
Andreas var i Departementet
idag – men fik den Besked at
han først på Thorsdag faaer Penger,
altsaa kommer de vel ikke til
Dig før Søndag.

    
    Din K.B. –