Munchmuseet, MM K 4375

MM K 4375, Munchmuseet. Datert 05.01.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Min kjære Edvard!
Søndag Aften 5te Jan


    Vi sidder nu samlet med Elisa
beth Møller
, der er paa nogle Dages Be-
søg– i den store Stue, Inger spiller
– vi vare paa Veien til Kirken i for
middag, men maatte vende tilbage
fordi der ingen Gudstjeneste var. –

    Carl Bjølstad har været paa nogle
Dages Besøg, reiste igaar, saa skulde
Andreas følge med ham til Byen og
være der nogle Dage, men kom
igjen fra Station, havde ombestemt
sig. – Jeg havde intet derimod for
min Person, da jeg synes bedst om
at være samlet; – men jeg havde
haabet en Bytour kunde bringe
Sindet hans bort fra det vemo-
dige i Erindringer. – Og Du
er alene saameget – det er nok

 

      

saa ondt. – Vi har faaet Brevet dit, det
sidste til Andreas, Tegningen, hvor Du
sidder alene; – det var hyggeligt at see
at Værelset dit er pent, – bare Du havde
Een, Du kunde have nogen Hygge af. –
– Pengene, kan vi nok tage, – men skulde
det knibe for Dig, saa kan Du faa dem
igjen, til Vaaren. – Saa Du har alt-
saa havt Influensa, – Du kan tro, jeg
har været ræd i den Anledning for Dig, –
haaber Du er frisk igjen; – Du maa
endelig fortælle os alt. –      Vi ere
ude og spadserer, for at have godt
af Luften her, – jeg har sat formeget
inde, – gid Du have godt af denne
deilige Lianluft. –

    Nye planer: – – – –
Vi vil see at faa nogle Smaapiger
i Logi – Du veed Byen er stor – ofte
er Smaapiger plagede af Blegsot – taaler
ikke Skoleluften osv – de er saadanne
vi vil søge efter, der skal have Landluft,
Smaapigerne kunde saaledes anvende sine
Kundskaber paa dem. – og saa være med

 

      

ude i Luften. – Vi vil bede Dr Grøn anbe
fale os. – Han er saa deltagende. – Vi
hører endnu intet fra Familien, godt
var det om vi kunde greie os selv. –
Andreas maa vel kanske tage et Laan –
han siger det selv. – Jeg havde jo sto-
let paa den rige Familien i denne Hens-
seende – Muligens kommer der senere
Tilbud. – Vi have ingen Bekym-
ringe fortiden. – Andreas er stille, men
han er optaget af Savnet – han er
meget omsorgsfuld for mig, som ogsaa
Inger er. – Vi have ikke taget
nogen egentlig Bestemmelse for Som-
meren – Gud vil nok sørge godt for
os alle, i Hans Ord er alene Kraft
og Trøst det erfarer vi alle nu. – –

    – Du maa see at faa Dig et
Nyt Testamente. – Papa var
saa lei over, at han have forsømt at
lægge det ned i din Kuffert –
Hvor han tænkte paa Dig, og hvor
han følte for Dig, og talte om Dig,
Du stod saa høit hos ham. –

    Tante Mathilde i Skien skrev saa peent
om Dig. «Trods al den Deel som ilde
spaaer, Han gaaer med Jesus hvor han
gaaer». – Dette synes P var saa
godt sagt af hende, – han havde

 

      

skrevet et langt Brev til hende i Anled-
ning alt det som blev talt ilde og skrevet
om din Retning, – og det var altsaa
Svar paa dette. –

    – Lille Pus er sød alles Kjeledegge
men bortskjemt, – den ligger enten hos
Inger eller mig, men maa altid tage
en Morgentur ind til Andreas og
ligger saa en Stund hos ham – ind-
til den foruroliges af Fuglene paa Veran-
daen, da sætter den sig i Vinduet, for
at skræmme dem bort fra Kjødet som
hænger eller ligger udenfor, – og selv
sikler den umaadelig over det og
skriger jammerligt, naar nogen af os
kommer til. – Inger ønsker ofte
hun kunde sende Dig Katten i Besøg.

    Nu faaer jeg slutte, ønske Dig
et godt Nyt Aar: velsig\n/et! – om
Du ingenting har at skrive om, ligesom
jeg idag, saa skriv alligevel nogle
Ord. – Frøken Jette Munch bad mig hilse
Dig saa hjertligt, Carl B ligesaa, –
Smaapigene hilser.
  Din hengivne
Tante K Bjølstad


5te Januar 1890