Munchmuseet, MM K 1237

MM K 1237, Munchmuseet. Datert 19.11.1909. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
19/11 1909Lysaker    Kjære Munch!


    Jeg går ut fra at Du gjennem Thiis
omtrent vet hvad der er foregåt i
komiteen for universitetssalens utsmykning.
Jeg er utenfor både komiteen, og gudskelov –
konkurransen. Jeg foreslog komiteen at
den skulde spørge Dig om Du var villig til
at sende ind skisse til fondveggen på sam-
me betingelse som jeg – at de kan se den
gratis; men vil de bestille billedet, skal de
betale os det samme som andre.

    Men da jeg talte med Thiis, fandt
jeg på en bedre utvei. Har Du Din
skisse til fondveggen færdig – for det
der den væg det gjælder, så foreslår jeg
at Du og jeg utstiller vore skisser hos
Blomkvist. Det er at håpe på

 

      

knuten over. Jeg bryr mig ikke et
gran om bestillingen, jeg har andet som
lokker mig likesåmeget, og efter den siste
store \pøbel-/sammenslutning imot mig under fami-
lien Krohgs
ledelse antar jeg ikke at jeg
vilde få arbeidsro engang til et stort arbeide.  … 

    Er Du med på dette, så send
mig et ord.

    
    Din hengivne
Erik Werenskiold

    Min skisse er ikke så stor som programmet
kræver: den er 1m { … }bred og 0m,80 høi;
hvilket er lit for høit; skulde etter min
plan være 0,78. Kan også være lavere.
/>{ … }Fondvæggen er 7meter lang. Høiden kan
varieres, 5m eller 5,50 \f.ex./ eller omkring denne
størrelse, ettersom man vælger ‹cumaine›: den har jeg tat til
2m 20.