Munchmuseet, MM K 707

MM K 707, Munchmuseet. Datert 10.01.1893. Brev fra Ludvig Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kristiania 10.1.93    Herr Edv. Munch
f.t. Berlin


    Da jeg i anden
anledning i begyndelsen af
november f.Å. tilskrev min
ven Daniel Bergstrøm, Stock-
holm, skrev jeg bl.a.

    " Du bad mig leilighedsvis
" se at skaffe dig et billede
" af Munch. Munch har net-
" op havt en udstilling her, – –
" – – – Han skal nu – efter

 

      

    " initiativ fra Düsseldorfermale-
" ren Normann – gjentage sin
" udstilling i Berlin. Om Du skul-
" de interessere Dig herfor, kun-
" de Du jo se at bevæge ham
" ogsaa at gjentage sin ud-
" stilling i Stockholm. Ogsaa
" Chr. Krohg synes jeg i saa
" fald burde opfordres at
" være med. Selvfølgelig behø-
" ver Du ikke i tilfælde selv
" sætte Dig i nogen udgift eller
" resiko. Naar Du ved at pege
" paa et passende lokale til
" en ikke urimelig pris, er
" jo dette nok. Skulde forresten
" ikke frk. Bonnier i tilfælde her
" vilde være dig behjælpelig."

 

      

    Dernæst modtog
jeg i midten af f.M. et brev
fra frk. Eva Bonnier, hvori
hun bl. a. skriver: «Jeg har
talt med Richard Bergh der-
om (om en udstilling af Deres
og muligens Krohgs billeder
i Stockholm), som var «för-
tjust åt projektet.» Lokalet,
skriver hun videre, hvor udstil-
lingen burde gjøres (det samme
som benyttedes af Thaulow og We-
renskjold) blir antagelig ledig
medio januar. I tilfælde bør
herr Munch direkte korre-
spondere med herr Richard
Bergh,      Engelbrechtsgatan 43b

    Senere har jeg

 

      

talt med Krohg. Han sagde,
der var korresponderet om
sagen mellem herr Bergh
og Erik Werenskjold, og at
det havde været tanken,
at Gerh. Munthe ogsaa skul-
de slaa følge. Han mente
imidlertid, at for hans
vedk. skulde en  …  tidli-
gere arrangeret udstilling i Kjø-
benhavn til væsentlig samme
tid stille sig hinderlig. – Imid-
lertid har jeg ikke villet und-
lade at tilskrive Dem nærvæ-
rende, forat De selv kan, om De saa
maatte synes, træffe Deres arrange-
ments.

    
    Med hilsen Deres
Ludvig Meyer
    det af mig i høst kjøbte billede
‹skulle› jeg gjerne se mig snart ‹tilstillet›.