Christen Smith

(1864–1937)
Norsk. Barndomsvenn av Edvard Munch. Tilknyttet det ulønnede generalkonsulatet i Berlin fra 1911-1922 og som konsul i utenrikstjeneste fra 1922-1934.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Christen Smith

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2027.    Brevutkast. Datert 1914.
«{m}Må jeg samtidig faa lov til privat at sende Dem en hilsen som gammel klassekamerat fra Gjertsen skole og samtidig hjertelig takke Dem for Deres»

Brev fra Christen Smith til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 13 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 3606.   Brev. Datert 30.08.1917. 
«Generalkonsulates sidste ærbødige skrivelse av 18. ds. krydset Deres ærede brev av – ds., som indgik her den 24. ds. og hvori var vedlagt chek over Mk. 800,–» 
Munchmuseet, MM K 3607.   Brev. Datert 11.08.1917. 
«Gjennem legationen har jeg mottat 2 venlige skrivelser fra Dem av 28.f.m. og en følgende uten datum.» 
Munchmuseet, MM K 3608.   Brev. Datert 28.01.1920. 
«Med glede vilde jeg besvare Deres venlige linier, som jeg har mottat idag. Men hvem kan vel nu for tiden med god sam- vittighet spaa no, selv for den nærmeste fremtid – særlig naar det maa ske under et stort ansvar. At der skulde være non særlig ved forsendelsen 1 jernbanevogn paa den av Dem anførte særlig be- tryggende maate, tror jeg ikke – men vi lever jo i Tyskland i stor uvishet om fremtiden overhodet. Turte man bare tro, at folket kan faa mat nok, saa kunde de mange glædelige tegn paa, at arbeidsvil- ligheten er i stigende, gi et nogenlunde bestemt haap om, at landet igjen vil komme langsomt til ro, orden og ny kræfter. Det ser imid- lertid stygt ut til, at de har ret, som paastaar, at Tyskland snart hverken har korn eller poteter. Skal der innføres korn, kommer et brød, som nu koster M. 2,78 til aa koste aa M. 25 – Og likedan med andre levnetsmidler. De vil forstaa, at slikt vilde føre til uutholdelige tilstande og kaste folket inn i fortvilelse og bolsche-» 
Munchmuseet, MM K 3609.   Brev. Datert 16.06.1921. 
«i dette øieblik faar jeg Deres brev av 13. og er meget lei over at De nu kanske ikke vil være fornøiet med, at jeg allerede for flere dage siden sendte Dem de 4000 mark og 300 kroner i forseglet brev gjennem legationen her til videre forsendelse gjennem Utenriksdepartementet. Det skulle gaa gjennem kurèr, saa De har kanske ikke brevet ennu, da legationen jo ikke har kurèr hver dag, men sannsynligvis er vel brevet fremme like saa hurtig som dette. Jeg troet det var bedst, at De fikk pengene hjem. Men skulle De ha sagt mig en anden» 
Munchmuseet, MM K 3610.   Brev. Datert 20.05.1922. 
«Takk for venlig hilsen fra Wiesbaden. Jeg håper at De nu er i god bedring. Jeg kan glæde Dem med at kassen igår velbe- holden efter mange formaliteter kom inn i konsulatet, hvor jeg opbevarer dem i mit kontorværelse til jeg mottar nærmere beskjed fra Dem. Jeg har forhåpentlig handlet riktig ved å tilstille advokat Balchen, som først meddelte kassens avsendelse, opgave over omkostninger, som beløp sig til 275 tyske mark og norske kroner 50,00, som straks blev utbetalt speditionsfirmaet Gustav Knauer, hersteds» 
Munchmuseet, MM K 3611.   Brev. Datert 26.05.1922. 
«Samtidig med Deres brev fra Zürich kom der et bud fra professor Glaser, hvem jeg netop har overgit 20 signerede og 3 usignerede tryk. De to øvrige usignerede er efter Deres ønske lagt til side her. Foreløbig min hjerteliste takk for Deres elskverdighet. Jeg må bare gjenta, at det er så altfor meget.» 
Munchmuseet, MM K 3612.   Brev. Datert 17.11.1923. 
«Straks efter mottagelsen av Deres siste venlige brev fikk jeg fatt i sekretæren for Akademie der bildende Künste. Han gledet sig svært over Deres gave, som jeg sendte ut til ham. Kvitteringen for disse 300 kroner vedlegges.» 
Munchmuseet, MM K 3613.   Brev. Datert 15.12.1923. 
«Idag mottar jeg Deres venlige oppdrag om aa sende tohundrede kroner til Herr Landgerichtsdirektør Gustav Schieler       Oberstrasse 86, Hamburg og skal i løpet av dagen besørge pengene avsendt til ham med den av Dem nevnte angivelse.» 
Munchmuseet, MM K 3614.   Brev. Datert 07.01.1924. 
«Jeg har netop mottatt Deres siste brev og har idag til- stillet professor Curt Glaser de 300 kroner som er slutten på denne kronesaga. Samtidig skrev jeg at han vilde høre direkte fra Dem angående disse penger.» 
Munchmuseet, MM K 3615.   Brev. Datert 09.02.1924. 
«Da jeg igaar komm til- bake fra en lyntur til Kristi- ania, fandt jeg Deres elskvær- dige hilsen og rullen med de tre gravurer. Og siden har jeg gaatt baklengs og sidelengs foran Comogravuren, som De har gjort mig en stor glede med. Jeg er bare «dypt» beskjæmmet baade over Deres godhet og over at ogsaa dette billede skal falde paa en unødig. Derfor er jeg dobbelt glad, naar jeg litt efter litt opdager mer og mer i billedet, om jeg enn desvæne saa langt fra er istann til aa kunne opta alt hvad» 
Munchmuseet, MM K 3616.   Brev. Datert 18.03.1927. 
« i dette øieblikk har jeg faatt Deres brev, og jeg telefonerte straks til Kustos ved Na- tionalgaleriet, Dr. Thormühlen. Jeg ba ham unnskylle, at jeg som en gammel god bekjennt av Dem tillot mig aa plage ham med et spørsmaal om den meddelelse som en del av Berlinerpressen bragte om brann i Kronprinzenpalaiset. At jeg hadde hørt fra Dem nevnte jeg ikke. Men han forstod godt, at jeg gjerne vilde vite besked, og sa mig straks, at a Ullensteinaviserne, som har skrevet om dette, baade har overdrevet og unnlatt aa fortelle, at branden utbrøt i en sidebygning, som har været en slags kas\e/rne og nu ombugges til rumm for operaen, og at branden, som jo slukkedes straks, var blitt observert straks av vagten i Kronprinzen- palaiet, hvor Deres utstilling er. Det var noen kokes, som var fallt ut av en ovn under arbeidet og hadde anntennt en del av gulvet. Besty- relsen hadde selvfølgelig straks tatt affære og der gaar nu femm vagt- mannskaper, dag og natt og for fullstendig sikkerhets skyll har bestyrel sen ogsaa anbragt brandvagt i sidebygningen. Besyrelsen er nokk fullt paa det rene med sitt ansvar og er visst blitt umaadelig alarmeret, saa jeg er overbeviist om, at De kan føle Dem fullstendig sikker. Jeg skal see, om det blir mig mulig aa komme derned imorgen og faa ennu nermere besked i utstillingen. Men til min glede fortalte han mig, at direktør Glaser skulde treffe Dem idag i Florenz, at De nettopp nu var paa vei fra Rom og deropp. Jeg haaper, at De saaledes blir heelt beroliget. Det var ergelig, at denne hendelse skulde forstyrre den glede det sik- kert har været for Dem aa høre om utstillingens straalende resultat.» 
Munchmuseet, MM K 3617.   Brev. Datert 23.03.1927. 
«Idag har jeg været nede paa utstillingen. Dr. Thor- mählen viste mig elskværdig gjennem hele bygningen og forklarte alt med hensyn til den vesle brand i side- bygningen og det skjærpede vagthold de nu har dag og natt. Efter min overbevisning er der gjort alt for aa forhindre en brand eller noeslags ulykke. Og selve maleriene er jo ogsaa hengt slik, at de i en haandevending kan» 
Munchmuseet, MM K 3619.   Brev. Datert 21.10.1927. 
« takk for det beroligende telegramm igaar. Det gleder mig, at alt nu er iorden. Knauer bekreftet idag i telefonen, at billederne er her og at professor Glaser har faatt besked. –» 

Christen Smith er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Efter Stossels Sigende anmoder han foreslaar han Smith allerede da at Krigsassurere –»
Munchmuseet, MM N 710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Smithsig siger det er unødvendig – men skal efter Stossels Sigende have gået med ‹derpaa› – – To Dage før (15de) Afreisen faar {Sto}han Beskjed om at reise – I al denne Tid Afreisen var den 1{ … }6de 17de? blev der udv …  udvekslet Telegrammer mellem Lassen, Berlin og Konsultatet i Kristiania og mig om meget mer uvæsentlige Ting)»