Munchmuseet, MM N 2813

MM N 2813, Munchmuseet. Datert 12.11.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2813 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    { … }Kgl. Fulm. Grønvold
    Stensgd 1
    Kristia{ … }nia

 

Munchmuseet N 2813 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2813, s. 1

    
    Kjære Ludvig!


    Pas på at Malerierne
pakkes udmærket ind. Der
må vante Folk til. Stang
Expediteur
{ … }forsender Kasserne
men kan vist ikke pakke
ind. Høstudstillingens Folk
gir Beskjed. – Altså får jeg
Lindes Sager hid. – Det er
meget at gjøre min kjære
ven – Jeg er skral og forkjølet
– Huset var umulig at
bo i – for Træk – der var jo
ikke Dør. – Dertil var det

    

 

Munchmuseet N 2813, s. 2

jo en forskrækkelig Tørn i
Kristiania – Jeg vil se
at komme til Tydskland
så snart som muligt. –

    
    Din hengivne Edvard Munch