Munchmuseet, MM N 798

MM N 798, Munchmuseet. Datert 18.12.1893. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 798 bl. 1r
    Berlin 18/11 93


    Kjære Tante!


    Den værste strid er over –
Udstillingen er nokså godt
besøgt og jeg sælger lidt –
Man bruger naturligvis mund
– men det er jeg jo vandt til
– Jeg tænker nu at begynde
at arb male – Jeg skal
skrive til Finne snarest –

    Det er en hel del norske
her som ifjor og vi træffes ofte i
vinkneipen «Ferkelen» –

    Her er nu forfatteren Aanerud
og frue – forfatteren Egge – og
flere –

    Det er vel nu stilt

 

Munchmuseet N 798 bl. 1v

{i}hjemme – Det er slemt at
Andreas ikke får noget fast
men det kommer vel –

    Jeg sender hermed 20 Mk
eller 19 kroner som Du kan
ha til lidt juleindkjøb
– Det er ikke stort at dele
men jeg vilde gjerne at Du
skulde kjøbe en liden ting
til Laura osså –

    
    Glædelig jul til alle –
Andreas
    Din heng. E Munch

    Send mig Andreass adresse –