Munchmuseet, MM N 681

MM N 681, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert kvinne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 681, s. 1
    
    Ærede Frue


    Jeg takker Dem for Deres
venlige Brev – Det kunde
vel være en Del at sige ‹ennu›
om jeg end har udtalt
klart og greit det vigtigste
i mine to Breve til Dem –
– Jeg har blandt annet
udtalt { … }mig om det evindelige
Ludvig-Spørsmaal der vel
er blevet en fix Ide – og
om annet der berøres i
Deres Brev –

 

Munchmuseet N 681, s. 2

    Hvad Fruen udtaler om
min Tantes udmærkede
Egenskaber skulde vel
jeg være den første til
at kjende og anerkjende
– Havde jeg ikke til det
yderste taget Hensyn hertil
var nok alt med tidligere
for længe siden ordnet –

    Imidlertid har hun
og Inger sine Feil og
netop disse er kommet
frem her – i disse Spørsmaal –
At disse Feil har været berørt

 

Munchmuseet N 681, s. 3

i mi{ … }n Samtale med Laura
er ikke væ{ … }ret at undgaa –
– Og nu kommer jeg
{ … }til noget som jeg blir
nødt til at tage alvorligt –
og som viser til fulde at
jeg har maattet tage d{et}isse
Ting alvorligt –

    Det er Fruens Udtalelser i
Anledning Laura {der}som jo
er Referat af Ingers Udtalelser –
– Det viser at Inger fremdeles
er tilbøielig til i høi Grad
at overdrive alt med Hensyn

 

Munchmuseet N 681, s. 4

til Hensyn Laura
    { … }Hvad Inger paastaar
om Lauras Skyld i dette
er absolut urigtigt.

    Jeg har Beviser { … }nok
for Ingers tidligere Overdrivelser
i Anledning Laura

    { … }Jeg vil Inger alt muligt
godt og det gjør mig ondt
atter at måtte tale hende
tilrette – men det er nødvendigt

    Jeg har osså Pligter ligeoverfor
min haardt prøvede Søster
Laura

    Her må Fruen være
ælskværdigt at hjælpe med

 

Munchmuseet N 681, s. 5

at faa retledet Inger –
    Det er vanskeligt – Jeg er
ikke blind for den vanskelige
Stilling Inger er i og for
de skrøbelige Nerver hun
har faaet –

    Dette skal jeg komme
tilbage til når jeg faar
mer Tid –

    Forøvrigt har jeg fuldstændig
opgivet at faa Inger til
Forstaaelse og kommer
ikke til at tale mer om
de såkaldte gamle Ting

 

Munchmuseet N 681, s. 6

    Ligeoverfor denne Mur
af Paastaaelighed nytter
intet –

    Ingers Ve og vel vil
fremdeles ligge mig meget
paa Hjerte og noget
imod hende skal jeg ikke
have – Det hele er meget
trist aligevel – men det
er intet annet at haabe
på end Tiden – Uden st{ … }ærkt
Arbeide fra hendes Side vil
de{t}n gamle Fortrolighed ikke komme

 

Munchmuseet N 681, s. 7

Inger beklager sig over hva jeg
har sagt til Laura.

    { … }Vilde hun blot tænke
lidt selv over hva hun
selv kan sige om Laura og

    Dette vil {osså}De osså finde fra
se af mit tidligere Brev at Inger
hefter sig ved strax ved et eller annen
Ting jeg har sagt forat faa alt op i op
som hun sier. – Jeg har jo forklaret
at ved sådanne årelange Ærgrelser
vil bitre Ord fra min Side ikke undgaaes

 

Munchmuseet N 681, s. 8

Jeg ved at { … }Inger har Tilbøielighed
til at overdrive alt med
hensyn til Laura – Det har
jeg Bevis for –

    Når jeg tiltrods for mit
svære Arbeide i disse År
ustanselig er bleven ærgret
med unødige Breve samt
{ … }ved uvettige Indblandinger
er det – kan jeg næsten sige
– tænkeligt at ikke ved
enkelte Leiligheder bitre
Ord osså kan være kommet
fra mig?

    Er det menneskeligt at
tænke annet { … }kunde ske.

 

Munchmuseet N 681, s. 9

Jeg vil gjentage hva jeg
har havt at staa i disse
10 År{–}:

    En langvarig og farlig
Sygdom –
– {En}Den vanskelige Opgave at
skaffe Laura Lys og Luft
‹ifra› de mange triste Aar –
– {at}Den store Opgave { … }at endelig
skaffe min gamle Tante og
Inger fuld Sorgfrihed
Resten af sine Da{ … }ge pecuniært.
Dette tror jeg er lykkedes mig

– Så m har jeg havt
kunstnerisk Gjennembrud
med store monumentale
Opgaver

 

Munchmuseet N 681, s. 10

    Sandsynligvis blir der
altså næppe berør talt
mer om disse Ting –
uden når det skulde
blive aktuelle { … }Spørsmaal
– Jeg har endelig måttet
opgive en snarlig fuld
Forsoning med Inger

    Derfor som sagt skal
jeg ikke have noget med
hende –
Men det er meget trist
og sørgeligt

    (Men kunde ikke Fruen ‹give›
prøve at spørge Inger de
Spørsmaal jeg har skrevet op

 

Munchmuseet N 681, s. 11

    Naar disse Opgaver ustanselig
forstyrrres og modarbeides ved unødigt Snak
og Indblandinger kunde bitre Ord  …   … 
undgaaes!

 

Munchmuseet N 681, s. 12

    Det blir vel ikke mulig
som det synes at faa
forklaret min Søster noget
– hun vil vel bare { … }altid
poentere at jorden er firkantet –
– Vi faar forsøge ved Hjælp
af at at behandle lidt ‹sine
Nerver – og ved lidt Luftforandring
(Kanske en liten Reise til
Kjøbenhavn) at faa bragt hende
mer i Ligevægt –

    Dette vil kanske Fruen ved
Leilighed hjælpe mig med

    Alt er jo så tungvindt for mig

 

Munchmuseet N 681, s. 13

Misforstaaelser
    T Ex –
    Inger har noget hun
kalder «Alt gaar op i op»
Det vil sige gi – Hun
har intet at gjøre godt
igjen fordi { … }de selv har
havt det saa slemt og
jeg har da osså været
utaalmodig og forbrudt
mig – \mener hun!/

    Jeg har nævnt dette i
mit store Brev der gir
‹her› det et godt Udtryk
for  … den hele Sa{ … }g –

    Selvfølgelig vil der aldrig

 

Munchmuseet N 681, s. 14

da jeg som jo umuligt kan
selv tale med hende herom
–når hun ikke har vist sig
det mindste med{ … }gjørlig
– {H … }Alt tyder jo tværtimod
på en {m}ganske mærkelig
strisindet Holden paa sit –

    – Det har imidlertid
været godt og nødvendigt
at Fruen er kommet så
vidt ind i Forholdet –
– Det som det nu blir
er altså at la ‹{ … }Tiden›
læge –

    Forøvrigt blir det bare
at rette tale om  … 

 

Munchmuseet N 681, s. 15

Blive nogen Slut – når Inger tar
det slig –

    Medat› Det er efter hendes Mening
slig – Naar jeg efter i Årrækker er
blit Taalmodighed er bleven plaget
til Hidsighed når intet annet hjælper
er dermed «Sagen op i op»!

    Det forklarer sig selv hvad det fører til –
Derfor er det så farligt at Inger ‹tr›
 …  denne Udtalelse til Laura
gribes da strax og  … 

    Nu er det disse ‹Udtalelser› der gjør alt op i
op –