Munchmuseet, MM K 5119

MM K 5119, Munchmuseet. Datert 13.11.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag d 13de 1915    Kjære kjære Edvard–


    Mange hjertelige Hilsener
sendes Dig med Tak
for de pene Brev-
kort, Du sendte os
fra Kjøbenhavn.–

    Det var saa hyggeligt
–Haaper Du er frisk
igjen – Jeg har ogsaa
ligget af stærk Forkjøl
i Begyndelsen af Uken,

 

      

nu er jeg jo meget
bedre og i Arbeide
men maa være forsigtig.–
–Jeg lykønsker Dig
med al den \store/ Anerkjendelse
Du har mødt dernede,
hvor det underligt at
tænke paa «Lille Peder
Deberitz
– at han ogsaa
er iblandt.

    
    Inger hilser Dig hjertlig,
hun har ogsaa havt
en Tørn af Forkjølelse
i forrige Uke. –

    Din hengivne Karen Bjølstad