Munchmuseet, MM K 5094

MM K 5094, Munchmuseet. Datert 12.06.1910. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 12 Juni    Kjære Edvard!


    Idag har vi en glødende
Sommerdag, alt er saa
udviklet, endda en
12 Dages Tid til St. Hans.

    Inger er reist til Hoved
øen, hvor der er arrangeret
endel Festlighedet i velædigt
Deerned; hun har aldrig været
der før, saa det kan være
morsomt. –

    Jeg har nettop i min Ensom-
hed gjennemgaaed endel
Breve fra dit Nizzaophold,

 

      

jeg har gjemt de alle, de
med at fortælle om Larm og
Lidelse ved de mangfoldige Vanske
ligheder og Sygdom. – og saa
de fra Haver, fra Hospitalet der,
det er nesten utroligt at
Du har holdt alt dette ud,
og det var Begyndelsen til dit
Kunstnerliv.

    Tusind Tak for dit Brev
det var saa morsomt og
hyggeligt at erfare, at Du tænker
paa at kjøbe Dig et Hus pa
Frederikshaldshanken siger Du,
ja jeg husker du før havde
Lyst til at bo der. – Det
var vel ikke saa heldigt
i Længden at bo saa afsides,
som i Kragerø, – Det skal
blive hyggeligt, at vide Dig

 

      

saa vidt nær, og faar hilse
paa Dig i dit eget Hus, og
da kunde jo ogsaa Du gjøre
en liden Tur til Nordstrand,
tage af ved Lian og kjøre
derfra til os, – det blier da
ialfald saameget lettere med
Hensyn til alt. –

    Det maatte da være et
tungt Slag for Oberst Stang
at Fredrikssten blev nedlagt;
– nu blier han mere og
mere anerkjendt, saaledes
gaar det. –

    Vi havde et Brevkort
fra Arent Hansen, Aasgaards-
strand, han har havt Baa-
den til Opbevaring; nu tilbød
at han at male over Baaden
og sætte den paa Vandet,
derfor vilde han benytte den

 

      

imellom, og passe den. Det
blier paa samme Maate som
Larsen havde det. – Vi vidste det
maatte falde Dig best dette,
han er en saa paalidelig og
forsigtig Mand og Respekt har han
faaet sig. –

    I forgaar var Inger hos Laura
og vi aftalte en Kjøretur
til Fornebo, – Frøken Gaarder
(Oldfruen) blier ogsaa med. –
hun er saa bra og snil
med L. –

    
    Mange, mange hjertelige
Hilsener fra os alle. –

    Din hengivne
Karen Bjølstad

    Du kan tro, vi iaar nyder
vort deilige Logi, ved det
at vi slipper at leie bort;
det foraarsager saamegen Uro. –
iaften er det saa vidunderlig deiligt.