Munchmuseet, MM K 4785

MM K 4785, Munchmuseet. Datert 25.04.1914. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Mange, mange Tak for Brevet
aa hvor jeg meget tænker
paa Dig, kjære Edvard, paa
alt hvad Du har gjort for
os Allesammen, dine Tanker
din kjærlige Omsorg. – Hvor
underlig at Gud har sat
Dig istand til at gjøre
saameget, det er saa ene-
staaende og alt dette
for Laura, hvor det
er storartet. – Jeg tænker
saameget over disse
mærkelige Ting.

    Igaar meldte Andrea

 

      

os sin Forlovelse. Kanske
Du allerede har faaet
Underretning, men jeg
beretter det alligevel. –
Det er en ung Mand
21 Aar, Arne Ellingsen, som
hun er forlovet med, Søn
af Jens Ellingsen, Rengtefjord
Sortland, meget rig Mand
Disponent og Directør for Hindø
Dampskibsselskab
, 2 Sønner
en Datter. – Svert bra
jevne Folk, altsaa et
glimrende Parti, – nydeligt
Sted, meget forstandige
Folk! – :
  Mange hjertelige
Hilsner fra os
 Din heng.
Karen Bjølstad


25de