Munchmuseet, MM K 4642

MM K 4642, Munchmuseet. Datert 07.09.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Karen Bjølstad.

    
7de Sep
1918    Kjære Edvard.


    Mange mange
Tak for Kr 200
som vi har modta-
get idag. –

    Hvor Veiret er
straalende, saa-

 

      

ledes var det og
saa for 55 Aar
siden, da Sofie
kom til Verden,
Inger var sammen
igaar med Johanne
og Meydell

    
    Mange hjertelige Hil-
sener med Tak fra
os begge –
 Din hengivne