Munchmuseet, MM K 4594

MM K 4594, Munchmuseet. Datert 14.02.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Inger var igaar hos Laura
med 85 Kr, som Du sendte
gjennem Moss Privatbank.
Alt vel, Laura er
optaget med Haandarbeide,

 

      

hun har det saa roligt
og godt i alle Henseende.
Maten er saa udmærket.
Og saa, hvor trygt er det ikke
i disse urolige Tider.

    – Du er altsaa nu kommen
tilbake fra Bergen til Jeløen
igjen. –

    Det seer da svert truende
ud med Skibsfarten – maa
ske det kan ordne sig. –

 

      

Men, hvor felt\svert/ det er,
hele Verden er jo berørt.
Du kan tro! Nansens Bok
er interessant. – Jeg sender
den siden til Dig, – for
jeg troer, Du vil like den
godt. – Nu er den hos L. –
Alt er ved det gamle
her hos os,
  Inger ber
at hilse Dig, vær
hjertelig hilset
 fra din
hengivne Karen Bjølstad


Søndag 14de Februar 1915 –