Munchmuseet, MM K 4517

MM K 4517, Munchmuseet. Datert 04.09.1905. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 4de Sept.
1905


\
Alle Blomster ligger
frosset i Dagmorges
/
    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet, det var
morsomt og godt at høre at
Du har det saa deiligt, og
dertil fredeligt. – Det er jo
alt anderledes her, men vi faaer
haabe, det snart lægger sig,
for man maa jo have Arbeids
ro. – Karlstadsvilkaarene bruges
til Agitation, for at styrte
Regjeringen. –      I «vort
Land
» staaer der noget, som hen-
tyder til, at Nedrasningen blier
ikke helt, – Storsvenskene er
misfornøiet. Du finder det i Morgen-
bladet
, en liden Opsats. fra Sver

 

      

    Under Adr poste Restante har vi
sendt igaar Penge 50, – derfor
skriver jeg allerede idag igjen,–
for at Du skal forhøre Dig
– Blader \skal/ sendes Dig jevnlig; –

    – Det er meget slemt, at
Nørregaard har blandet sig ind
i denne frugtesløse Strid, og
været af de mest agiterende, –
han skulde jo være saa behersket. –
Gunnar Heiberg angrer paa at de
ikke har faaet «feiet» Regjeringen \væk/.
– og Mikkelsen som den 7de Juni
satte hele sin Formue ind i Tilfælde
af Krig, han vovede da nok. –
– Om Resultatet ikke blev anderledes,
kan da ikke han for, – ingen
anden havde faaet det anderledes.

    – Igaar kom vor Vært hjem
fra Grændsen, han kan fortælle

 

      

hvor alvorlig ment det var fra Sverige
med Krig, – det var en Forfærdelse med
Udlæggelsen af Miner, : saa her
behøves ikke at tale saa stærkt
om Sveriges Uforberedthed. –
Almuen vildledes af Agitationen
her, vi hører hvorledes den troer,
at Sverige bare skræmte, mente
det ikke. –

    Det er saa godt, at høre
at Du ogsaa mener, og det
har Du gjort hele Tiden, at
man maa gaa ind paa
Indrømmelse under nærværende
Situation, – og som Du sier
man maa jo bede Sverige om
Anerkjendelse, – og Prof. Sartz
siger og\saa/, at man kan det
byer ham imod, at tro Svensker
ne til en saadan Næderdrægtig
hed, at de ikke skulle mene
dette her ærligt. –

    
    Mange Hilsener fra Inger
    Din heng. K Bjølstad.