Munchmuseet, MM K 4511

MM K 4511, Munchmuseet. Datert 19.12.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand d. 19de. Decem
1904    Kjære Edvard!
 Mange, mange
Tak for dit Brev, Du kan ikke
tro, hvor det glædede os. –
Tænk at Du nu kan have
Arbeidsro, og har det godt
i Lübeck, saa Du endog
har faaet malt et Selvportrat
for dertil skal der vel særskilt
Ro. – Vi har seet af Morgenbladet
at Du skal have Portraitud-
stilling i Berlin og der stod
og om Udstillingen i Prag, om
den ærefulde Udmærkelse. – –
Hvor det er godt og styrkende.
Det er utroligt, hvorledes

 

      

hvad man kan være udsat
for her i Landet, – Edvard Grieg
skriver ogsaa derom i en Artikel
forleden, han siger at Folk kunde
fristes til at forlade Landet for
altid, – det er Forfølgelsen han
omtaler. – –

    – Nu synes jeg det er saa
deiligt at vide, at Du skal
tilbringe Julen i Lübeck, at
Du kan have det godt og hyggeligt.

    – Vi ere friske og har saa
passeligt Arbeide, det er saa
godt og morsomt at være
beskjæftiget, og det er jo ogsaa
saa morsomt, forskjælligartet Arbeide,
der vanskeligt trætter, – og saa
kommer dertil, at Laura ogsaa
blier optaget med Baandvæv. – –
Jeg har nu leveret 100 Huer i Høst,
med hendes Baand, – det er

 

      

saa ubegribelig godt dette. –
    – Du har været snil Du
kjære Edvard i dine store Vanske
ligheder, – Du sendte Penger, –
saa jeg ofte var meget ængstelig
for, at Du selv satte Dig i
Forlegenhed, – og Du bad mig
mig i et Brev, at jeg skulde
gaa til Dr. Arentz, – Du paalagde
mig det indstændigt, for at faa
dit Tilgodehavende hos ham. –
Og Du trængte det saart
selv – O, ja jeg har mange,
mange Exempler derpaa, jeg
har gjemt alle dine Breve –
– – og deri sees hvilken
sver Gjennemgang Du har havt,
– saa det har nok kostet
meget, at naa frem, – men
det er jo stort, at Du har kjæmpet
Dig frem til Forstaaelse og Hæder
og at Du nu er unda Nød
Nøden,–      og fremfor
alt unda hende, som

 

      

    var værre end alt andet ond
    – – Iaften har vi saadant
deiligt Maaneskin, det er
saa vakkert Syn fra Vinduerne,
– Bundefjorden har vi under
os, – det er saadant Liv, det
seer ud, som tusinde smaa Sølv
fiske, der boltrer sig, og det er
ikke andet end smaakrusede
Bølger i Maanens Skin – Igaar
Nat maatte jeg op og see paa
flere Gange. – Det er vel
noksaa rart at see den
gamle By Lubeck i Maaneskin,
Skibene paa Havnen. – –

    – Vi \tænkte/ paa Dig
meget den 12te, kanske Du
ikke havde selv glemt den Dag, –
nu stunder det mod Julaften.

    
    Glædelig Jul, mange Hilsener
fra
 Din hengivne
Karen Bjølstad.

    Inger hilser saa meget; –
hun er saa begeistret, naar hun kom
hun læser gode Nyheder fra Tydskland. –