Munchmuseet, MM K 4494

MM K 4494, Munchmuseet. Datert 10.06.1902. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Vi fandt det noksaa ri-
meligt, at Du \skyndet Dig/ drag afsted
til Aasgaardstrand, Du
havde vel med Dig mange
Ting, som skulle indstal-
leres, og Du længedes vel
ogsaa efter at komme i
Ro. – Nu er det vel vak-
kert med Blomstring af
Frugttræerne; – Gjermundsen
(din Nabo) har plantet Frugttrær,

 

      

som Du vel har seet. – Det er
hyggeligt for Dig, at have
denne lille Eiendom. –

    – Vi har det som sædvanligt.
Inger har sine Elever, fremdeles
passe Antal, og jeg har ‹travlt›j
med mit Arbeide til Husfliden;
vi haaber at faa leiet bort;
det er noksaa vanskeligt iaar,
men vi ville jo saa gjerne komme
lidt ud fra Juli ialfald.
Vi tænker paa Rødtangen. –
– Inger er idag i Byen for at
tale med en Frue, der har boet
hos os før; vi maa slaa be-
tydelig ned Leien; men saa
greier vi det bra alligevel, da

 

      

Indtægterne ellers er bedre.
    Maaske kommer vil til at
flytte til Høsten, da Værten
tale om at bo ‹i› et andet
Hus, og da er det Fare
for, at vi maa komme til
at bo alene i Villaen,
det tør vi ikke, og saa
er det ogsaa Kulden som
blir utaalig; heldigvis blir
der en Leilighed ledig, som kan
passe godt i Nærheden af
Skolen, og den kan vi faa. –
Flytning er nok slem, men der
er ingen Raad for det. –

    Paa Søndag skal Inger og jeg
ud paa en liden Tur med Laura,
hun er noksaa taalelig. –

 

      

    Det er vel en god rolig
Tid for Dig nu før Badetrafik-
ken begynder; – det maa være
saa deilige Aftener
med Fuglesang og Maaneskin.

    Jeg rabler saa idag, daarlig
Pen og Blæk, men jeg haaber
Du forstaar det alligevel.
– Du faaer sende os et Brev-
kort imellem; naar vor
Reise er bestemt skal
Du faa det at vide. –
Kanske Du kunde besøge os
i Rødtangen.
  Mange Hilsener
fra os Alle

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 10 Juni. 1902