Munchmuseet, MM K 4383

MM K 4383, Munchmuseet. Datert 04.04.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Langfredag Aften. –    Kjære Edvard!


    Jeg maa skrive lidt idag, ikke
fordi jeg egentlig har noget at skrive
om, men fordi jeg har saadan Trang
dertil. Andreas reiste igaar til
Byen, for at være over de to
Helligdage hos Bjølstads. – Han skulde
ogsaa sende Dig Brev – han fortæller
om de sidste Dages Begivenheder på
Hauketo, – Andreas er noksaa hyggelig
nu om Dagen; Du kan tro, det
ikke har veret greit for ham den-
ne Barselhistorie – noksaa ondt
for os Alle, dertil kostbart. –
Og saa kommer dertil, at Pigen
ikke vil afsted – da Forældrene
nægter hende at komme hjem, men
desværre maa jeg, – skjønt det er

 

      

ubehageligt at maatte sige, – hun maa afsted
med Barnet i Morgen. –

    Johanna Botten-Hansen kom i Formiddag og
er for Øieblikket ude med Smaapigerne og spad-
serer, hun var en lang Skovtur i formiddag,
Veiret er saa deiligt, men der er endnu
intet at see til Grønt, – saa det seer ikke
egentligt vakkert ud heromkring, – men
om en 14 eller 20 Dage seer vi vel Forandring.
– Jeg husker godt, hvorledes vi havde
det ifjor i Paasketider, Du holdt paa
med Udstillingen din, – vi har nettop talt
om det i Formiddag; men vi ere enige
om, at det er bedst ikke at trække for-
meget frem i Erindringen. – Inger har
holdt sig godt i Vinter, Gudskelov! – det
er noksaa mærkeligt efter saameget oplevet
af det, som kunde tage paa Sjæl og Legeme.
– Nu ere Smaapigerne midt oppe i
huslig Gjerning.

    2den Paaskedag. – Pigen er kommen
afsted, og det gik bra, Faderen kom
med Kalegevogn og tog baade hende
og Barnet. – Vi bleve ved Omkost-
ningerne, da hun havde kjøbt bort hele
sin Løn. Meningen var vist at ombringe Barnet.

 

      

    Igaar kom Oline (din Barnepige) og hendes
Datter og besøgte os. – Idag
fik vi Tilbud af 200 Kr for de to
smaa Værelser, og vi bestemmer os ogsaa
for at modtage det. – Doktor Rohde
har leiet første Etage for Sommeren og
vilde derfor gjerne have Stilhed over
sine Soveværelser, da Fruen er nervøs –
derfor leier han af os, for at de sma
\smaa vore/ ikke skulle benyttes. – Det er jo et Til-
bud vi ikke kan afslaa, og da vi
ere saa stilfærdige Folk bliver det vel
heller ingen Vanskelighoder, – og
Beqvemmeligheden er tilstrekkelig for os
alligevel. – Vi slipper da nogen
annen Strid med Bortleie, da det
er kommen saa lige i Hænderne paa
os; – nu haaber vi det bliver saa. –
Saa ere vi forpligtede til ikke
at have Logerende og Gjæster har vi
ikke Raad til at have, – saa det
kan vel blive efter Vedkommendes
Ønske. – Du maa endelig
besøge Fru Gutzeit og hilse hende
fra mig. – hun har altid været
os trofast. –

 

      

    Du skal nok faa hyggeligt værelse, – og
vi skal nok see at faa det godt
sammen, det har været letvindt for
Mad her. – Det er saa godt Du
er frisk. –      Paaskeaften
fik Vi et Bancobrev fra Gram med
50 Kr. som skulde vare til Indkjøb i
Paasken; altid bliver saadant noget
ydmygende, men det er ikke andet end
at bide i det sure Æble og takke pent. –
– Hele Vinteren er gaaen uden, nu
siger Consul Gram «han har faaet en
Indskydelse», det er nokaa rart det
ikke er skeet før. –      Andreas
har været i Byen i Helligdagene,
kom hjem igjen Paaskeaften. –
han skal i Exesits i Sommer
igjen til Stavanger; han tjener lidt
da; og saa faaer han vist et  … 
Universitetslegat, saa greier han sig
vist for sin egen Person udover en
Stund. – Nu skal jeg see
at faa solgt mine Turistsager og
Smaapigerne faaer kanske Legater –
saa samle der sig lidt paa hver
Kant. – Lev vel, Gud være
med Dig og os Alle
  Din hengivne
K. B.