Munchmuseet, MM K 1178

MM K 1178, Munchmuseet. Datert 11.05.1941. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
11.V.41.    Kjære Edvard Munch,


    Du kan ikke forstå, hvad det var for en gledelig overraskelse
for mig da jeg igår lå i min seng og husholdersken komm
inn med en stor rull og det ved utpakningen \viste sig/, at det var
litografier fra dig i overflod, og ting som jeg ikke har før
i min samling, sammen med ditt brev.

    Det var en gave som gjorde godt. For efter vore begges
alvorlige sykdom hadde jeg litet håp om å se dig igjen,
min kjæreste ungdomsvenn! Og jeg syntes det var vemodig,
for jeg er vel nå den eneste gjenlevende av dine gamle
venner. Og det stillet sig som\dengang/ for mig, som om det skulde
være en avsked med livet, det rike ungdomsliv som
vi bar levet sammen, og en takk fra mig for alt hvad
du har gitt mig i din kunst, det centrale i all min
moderne kunstoplevelse.

    Noe av dette vilde jeg ha sagt dig som et avskedsord. Men
du var for syk till å ta imot mig, og siden blev jeg for syk
til å komme til dig, og jeg gikk ut fra, at vi aldri vilde se
hverandre \mer/ i livet. Og det var mig en stor bedrøvelse.

    Men så vendte det sig slik på hospitalet, at jeg fremdeles
får leve og er helbredet fra den livsfarlige sykdom, selv
om jeg må lide Røntgenbehandlingens efterfølgende kvaler,
som ennå vil vare måneder fremover, slimhindens op-
brending og i mundhulen og en ulitelig tørst med slimop-
kastelser, som jeg daglig har. Men  … hvad betyr det,
det er det naturlige fænomen av behandlingen som vill
vare måneder fremover i tiden og som kan være
ubehagelig nok, men som i det lange løp efter sigende

 

      
    2

vill gå over. Jeg har i mitt liv lært mig tålmot og
utstått ett og annet. Men jeg har gang på gang efter
prøvelser, fått livets gave igjen og bar bare å være
taknemmelig. For livet og fortsatte arbeidsmuligheter
er for mig det største.

    Nå skal jeg 1. juli gå av fra min stilling som Nasjo-
nalgalleriet
s direktør og dermed også som Universitets-
lærer. Dermed synker jeg økonomisk ned fra en an-
stendig lønn til en fattigmands-pensjon, som ikke
er tredjedelen av hvad jeg har hatt å leve av, og med min
syke datter, Eva, som nå i to år har ligget på hospital!

    Men jeg får mitt s.k. «Otium», og får utnytte det som
som forfatter. Foreløpig har jeg gjenoptatt  … \min/ ung-
doms yndlingsstudium, Leonardo da Vinci, og får se
hvad jeg på mine gamle dager kan bringe ut av det
til komplettering av mitt ufullendte Leonardo-verk fra
1909. Efter mitt Englands-besøk sommeren 1939 og mine
studier i ‹lig›håndtegninger i Windsor, har jeg fått
blod på tand i polemikk, og er for tiden nedsenket
i Leonardo-studier.

    Men kreftene er ikke så store efter min svære sykdom,
jeg er ennå reconvalescent. Men det går vel ennå stadig
fremover, håper jeg.

    – Så må du ha takk, kjære Edvard Munch, for din
store gave! Det var grafikk, som jeg ikke hadde fra før.
Men hvordan skal jeg få veggplass for å ophenge den
indrammet, \slik/ som dine gamle grafiske verker er i mitt hus?

    Jeg håper før eller siden å se dig personlig igjen.
    
    Din gamle venn
Jens Thiis

    Jeg har netopp set den storartede gave du har sendt Thiis.
    
    Hjertelig hilsen
    Christian Mustad