Munchmuseet, MM K 825

MM K 825, Munchmuseet. Datert 13.09.1912. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
M.N.S.
Akersgaten nr. 20 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 13-9-1912.    Kjære Munch


    Oda Krohg gir sig ikke, men vil nu atter saksøke mig til utlevering
av «Det syke barn», idet hun har faat Bildende Kunstneres styre til
at opnævne en «sakkyndig komité», bestaaende av Werenskiold, Munthe
og Eilif Pettersen, og disse har uttalt om hendes bilde «Kinesisk lygt»,
som hun nu tilbyr mig istedenfor «Sommernat», at det er likesaa
verdifuldt i kunstnerisk og økonomisk henseende som «Sommernat».

    Jeg kan derfor ikke være sikker paa at jeg ikke vil kunne bli
dømt til at tilbakelevere hende «Sykt barn», mot at faa «lygten»,
og spørsmaalet er da, om du finder at burde optræde som intervenient,
paa samme maade som du sist gjorde.

    Din advokat nedla i den tidligere sak paastand bl.a. paa at du
i forhold til Krohgs skulde kjendes berettiget til, ved salg til National-
galleriet
eller andre, at disponere over «Sykt barn», og at Krohgs skulde
kjendes uberettigede til ved salg, gave eller paa anden maate at
disponere over bildet uten dit samtykke.

    Disse paastande blev dengang ikke tat under avgjørelse av domsto-
len, fordi denne fandt at paastanden laa utenfor den for dig utfer-
digede forliksklage. Men hvis paastanden ikke var \kommet under avgjørelse,/ …   … 
er det ikke umulig at den kunde være tat til følge, idet Krohgs
selv under processen har erkjendt at det mellem malere er kou-
tyme at «verdistigningen» av et bilde som sælges til galeriet skal
tilfalde den maler som har malet det, og ikke den maler som har