Munchmuseet, MM K 431

MM K 431, Munchmuseet. Datert 20.01.1904. Brev fra Ludvig Karsten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris 20-1-04    Kjære Munch!


    Jeg har været oppe hos
Lemercier, og De kan berolige
Dem med at Deres stene er
i bedste forvaring, trods fir-
maet er gaaet over paa
nye hænder. Jeg havde dog
indtrykket af at han gjerne
saa en liden bestilling igjen.
Er det noget mer staar
jeg til tjeneste.

    Vi havde en brilliant
separat udstilling her af hos
Vollard af Goguen, som
De ved kanske ved, døde
ihøst.

 

      

    Nu gik bildene, forholds-
vis smaa for 2 og 3 tusind
frank. De var nu Vollards
eiendom sannsynligvis opkjøbt
i tidernes løb for et par
hundred frc stykke.

    Ved De endvidere at
Delius har giftet sig med
Melle Rosen!

    L’Independent udstillingen
aabner iaar den 20de februar
og indleveringsdagene er
11te og 12te februar.

    Vil De, og jeg syntes
De absolut skulde, udstille
der iaar, (De har jo Ateliet
fuldt af bilder) skal

 

      

jeg indsende de for
Dem. De fik i saa
tilfelde nøiagtig beskrive
hvilke
, og ‹jeg skal›
‹fra› opgive priserne
skal det blive besørget
af mig med blanketter-
ne der e.t.c.

    Men De faar være
af den godhed at sende
beløbet for udstilllingen da
jeg selv for tiden ikke har
mer end jeg klarer mig.

    Jeg udstiller der iaar
selv.

    Jeg skal en af dagene ud
til Medon for i en privat

 

      

-samling at se paa endel
Van-Gogher.

    Af norske er der iaar ikke
mange. Heyerdahl er til og
med udeblevet. Forresten lever
jeg stille og rolig og er ikke mer
paa Mont-Parnasse. Krohg’s og
Dirik’s er her selvfølgelig
og underholder hver sine klikke
med smaa anekdoter om hinanden
hører jeg.

    Bliver det paa at De
kommer \hid/ udover vaaren!

    
    Hilsner
    Deres
L. Karsten
66 rue de Seine