Riksarkivet, PN 1069

PN 1069, Riksarkivet. Datert 27.12.1889. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1069, s. 1
\Kd‹p› 142D90
13 Januar
/

    
Paris 27/12 89
    Til
Det Kongelige Norske Depar-
tement for Kirke og Under-
visningsvæsenet
.


    Undertegnede der siden i Høst
for den ene Halvpart af Statens
Stipendium har arbeidet i
Paris ud\n/der v\V/eiledning af
Bonnat anmoder herved
ærbødigst om at få udbetalt
den resterende Halvpart af
Statens Stipendium. Pengene
bedes leveret til Student
Peter Andreas Munch.

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch, Maler.