Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 754)

Brevs. 604 (PN 754), Nasjonalbiblioteket. Datert 13.3.1909. Brev til Walfrid Wasteson

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57721A00001
    
    Hr Vasteson!
 Jeg { … }overlader
H‹errene› Jappe Nilss Kommentaren, Thiis
og Ravensberg at hænge mine
Billeder op – da jeg selv
ikke kan være tilstede –
Det er osså mit Ønske
at ældre Billeder udstilles
hvilket jeg meddelte Dem
‹under› Underhandlingerne –

    – Det er jo 5 År siden jeg
udstilte og en Mængde
nye Mennesker er komne
til Byen –


    
    Ærb  Edv Munch

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57721A00002