Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 256)

Brevs. 334 (PN 256), Nasjonalbiblioteket. Datert 11.4.1938. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_24029A00001
    Ekely, den 11. april 1938.


Hr. Skogforvalter O. BuggeHr. Skogforvalter O. Bugge,
      p.t. Oslo.


    Efter Deres anmodning tillater jeg mig herved å op-
lyse, at jeg har kjent Kapt. O.H. Paulsen fra ungdommen av. Han
er helt igjennem en kunstnersjel og har bestandig været optatt
av meditationer over spörsmål, som hadde med kunst og videnskap
å gjöre. I endel år opholdt han sig mest i Bergen og Trondheim
og jeg kunde da selvfölgelig ikke fölge ham til stadighet, men
da vi var gamle venner, vedblev jeg også senere i livet å interes-
sere mig for ham. Han har på malerkunstens område gjort frem-
ragende, talentfulle arbeider. På min vegg har jeg hengende et
ypperlig selvportræt av ham, som jeg setter pris på. Allerede
som ung gikk han sterkt inn for den nyere kunst. Han betegnet
Arne Kavli som sin lærer.

    Som billedhugger fikk han 2nen premie i konkurrencen
om Eidsvoldsmonumentet.

    Dette er en anbefalen fra mig
for O. Paulsen som Du vel kjenner – Trods sit
fortvilede liv – Han har fåt sine to sønner op og
begge gifte – Han udstilte på den første udstilling med
et portræt af Komponist Borg{ … }strøm var ypperligt – Egteskabene Kaptein
bragte  …   …  – Så penger og drik

    Han har greiet sine afferer eier sit hus og
har sin Kaptains gage – Det vil si man har tat

Den fra ham og ved ‹høiesteret›
skal han bli et umyndigt barn –  …   …   … 
 …   …   … 
Mærk lige over påsken skal hans  … 
skjæbne bestemmes

    Jeg kan lidet beskjæftige mig med da
jeg har absolut af øienlæge om absolut ro – Blødningen
er ennu – Det er på det øie jeg er ‹rammet› som
‹innend› var slemt

    
      H  Din hengivne
    Edvard Munch