Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 185)

Brevs. 32 (PN 185), Nasjonalbiblioteket. Datert 20.12.1901. Brev til Andreas Aubert

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_55493A00001
    Lützowstr 82
      20/12 1901    Kjære Dr Aubert!


    Tak for Brevet! Jeg
ser heraf at det ikke
er den syge Pige men
det annet Schou tilhørende
der er ødelagt – Jeg havde
heller seet det var det
første Billede – da dette
var jeg hvis på at kunne
få malt om igjen – medens
dette er tabt – og  … 
Med
sine Mangler anså jeg
det for noget af det bedste

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55493A00002
    
2)


og { … }monumentaleste ‹jeg› har
gjort – Ja Maleres Arbeider
ere forgjængeligere end
Digteres og Musikeres –

    Hvis nu Assurancen
udbetales er jeg jo reddet
pecuniært, da jeg jo ved
Schou lar mig få den
mod nye Billeder – Vil
De så snart De får
noget bestemt at vide
give mig Besked –

     …  Jeg sender Dem herved
Schous Erklæring –

    Jeg får lånt af Folke

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55493A00003
    
3)


banken Direktør Fyhn
550 Kr. herpå på «Skrig»
og mod Schous Garanti –
Han har skrevet mig
til herom – Jeg må
da be Dem være så
snil personligt at lade
ham få dette og Billedet –
For han må vide
at det gjælder dette
Billedersom og at
ingen Misforståelse er.

    Jeg sidder pengeløs i
mit store Atelier – med
mange påbegyndte Arbeider
og kan først begynde når

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55493A00004
    
4)


jeg får disse Penger.
    Det vil vel dra ud
med {u}Udbetalingen af
Assurancen og jeg må
øieblikkelig have Penger –

    Pengene fra Folkebanken
må De bede Fyhn
expedere mig pr. Telegraf.

    Når jeg får assurance-
summen udløser jeg strax
Billed «Skrig», der da kan
sendes til Krefeld. Jeg
vilde gjerne have nogle
gravurer Gravürer osså
i Krefeld. I München solgte
flere i Sommer solgte jeg flere
for 50 Mk {s}St –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_55493A00005
    
5)


    Jeg { … }vilde { … }gjerne vide
om ikke d{ … }e af Komiteen
valgte Billeder kan
sendes herfra direkte til
Krefeld og om ikke det
kan ske tidlig til Våren –
Jeg skal udstille her i
Februar hos Cassirer
Jeg har vistnok fået
en almindelig Indbydelse
men den er vel ment
som Indbydelse til at
sende Billeder til Kristiania
for at komme under Jury.
Al{s}tså vilde jeg gjerne få vide
om  …  nærmere Besked herom,
Indleveringsfrist – Hvis jeg

 


overhovedet sender noget må
det blive som før efter
Komiteens Udvalg – Man
kan jo foreslå flere –

    – Tilslut – hvis det
så ud viser sig at jeg
sikkert kan påregne assu-
rancesummen udbetalt om
ganske kort Tid behøves jo
ikke dette med Folkebanken,
men hvis det skulde drage
ud 14 Dage a 3 Uger – { … }er
det nødvendigt – Brandt vil
besørge Billedet nedbragt –

    
    Glædelig Jul
    Deres heng { … }Edv. Munch