Munchmuseet, MM N 3019

MM N 3019, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3019 bl. 1r
    ‹Juni›


    Kjære Gjerløff!
 Kan De ikke
fortælle mig lidt fra Krigsskuepladsen? –
Jeg har skrevet til Ravensberg men
jeg har intet hørt fra ham – Kan
De give mig e{t}n liden Impression – fra
Karl Johan – Fr. {K}Ingse naturligvis
og fra de unge maleres Leben und Treiben Hvordan
går det med den { … }unge og den gamle Kunst?

    Har Du været oppe hos i den geografiske
Opmåling
– og er der taget Tryk? Jeg
vilde gjerne have vedkommende Trykkers
Navn at vide – da jeg vil tilskrive { … }ham
og har glemt Navnet.

    
    Med Hilsen til Ravensberg og
andre fra den rette Siden
 Deres Edv. Munch


    Adr. { … }Lützowstrasse 82
    Berlin –