Munchmuseet, MM N 2277

MM N 2277, Munchmuseet. Datert [??].12.1909. Brevutkast til Daniel Jacobson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2277, s. 1

    
    Kjære Hr Professor!


    Brevskrivning er mig
en vanskelig Ting – ellers
skulde jeg for lang Tid siden
have besvaret Deres Brev –

    – Ja nu kan De sammen-
ligne Deres to Portrætter {–}i Kjøbenhavn
og forøvri{ … }gt på Charlottenburg
{ … }finde Erindringer fra ifjor –

    – Jeg kan ikke annet
end at være tilfreds med
mit Befindende – det er jo
g{ … }ået langt bedre end tænkt

 

Munchmuseet N 2277, s. 2

men så har osså { … }særli
gunstige Omstændigheder
givet mig god Støtt‹e› –
– Mens jeg lå på Klinikken
gjorde jeg jo fuldstændi
gjennembrud med min Kunst –
og blev pecuinært ubekymret –
– Så var jeg yderst heldi
med det Sted jeg nu har
fundet – Intet kunde være
bedre – frisk Luft en morsom
liden By – og fjærnt fra
onde Erindringer og ubehagelige
Mennesker – Jeg kan si
Fremgangen har været stigende
– en  … 
– Nu lever jeg ‹ja› da osså efter

 

Munchmuseet N 2277, s. 3

alle Sundhedens Regler – {og}fuld
stændig som en Munk
(Notabene en Munk der hverken
drikker eller røger) Selvfølgelig
har jeg jo stadig lurende
på mig de Afslappelses
anfald med Hjerteuro
som De { … }så jeg { … }havde Det har
nu været min Plage i 20
År – {og}den har ikke egentl Grund
i Alkohol men gjorde naturlig-
vis sit til at jeg ikke taalte
Alkohol – Jeg overvurderer ikke
mine Kræfter og forstaar at
jeg ikke har Panser mod
påkommende hændelser  … 

 

Munchmuseet N 2277, s. 4

Og så stærk skulde jeg jo være –
    {Jeg}Vilde De være så snil at give
mig nogle praktiske Raad {for}til
{ … }modarbeidelse af denne Plage – { … }for  … 
«{ … }Da liegt der Hund begraben» – { … }Jeg
forstår at der ligger Svagheden –

    – Som Tiden går forsvinder meget
af de onde Erindringer og jeg tænker
ofte med Glæde på mangen hyggeli
Passiar vi havde i det koselige Værelse på Kliniken
– {med}og de hvidklædte elskværdige Damer –
– Det var jo en voldsom Maade at
komme ud af 8 Års vilde Lidelser {–}på men
jeg trøster mig med – at på annen Maade
var det vel ikke blit Slut – Jeg træffer snart

 

Munchmuseet N 2277 bl. 1v

Ravensberg og vi skal da hilse –
     Med hjerteli Hilsen til Dem  …  og Deres Frue
samt Fru ‹Tanning› og de øvrige fra
 Deres hengivne E Munch