Munchmuseet, MM N 1952

MM N 1952, Munchmuseet. Datert 1905. Brevutkast til Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1952, s. 1
    
    Kjære Fru Nørregaard!


    Jeg reiser muligvis meget
snart til Tydskland og sandsynligvis
for længere Tid – Jeg har en Række
Portraitbestillinger og mine Venner
i Weimar { … }med Fru { … }Förster-Nietzche
og flere vil h{ … }ave mig did tilb{ … }age –
– Af forskjellige Grunde vil
jeg gjerne have atter en

    

 

Munchmuseet N 1952, s. 2

Notis i helst Verdens Gang
At { … }Reklame ikke har sin
Grund kan jeg forsikre – men
det er jo flere andre og stærke
Grunde – Kampgrunde delvis –
– Altså Notisen vilde jeg have
omtrendt slig –

    Piper og Co. { … }Forlag i München
udgiver til Høsten en større
Bog over mine Arbeider forfattet
af en bekjendt Kunstforfatter og
med e{n}t kostbart Udstyr og
mange Gjengivelser –

    Jeg reiser