Munchmuseet, MM N 1115

MM N 1115, Munchmuseet. Datert 1926. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1115, s. 1
    
    Kjære Inger


    Jeg er ræd for at jeg { … }skræmte
jer derute – Vi faar håbe
det beste –

    Jeg talte med Dr. Koren der
sagde at det ikke var så
let med engang at konstatere
sygdommen – så dette kan
forklare at vi intet har hørt
– Det er glædeli at tænke
på at Laura har ligt
sig i sin lille bolig og
at hun så ofte    har

 

Munchmuseet N 1115, s. 2

været ute hos jer – det har
nok været hende en stor
glæde – \Da/ { … }Jeg talte med hende
sidst sa hun at hun
ikke frygtet døden – og dette
er jo en lykke for hende –

    Imidlertid får vi håbe
hun igjen kan opta sine
gamle gjøremål i i stue
{ … }huset sit –

    Hvis {d}Du får høre noget
ring ring – helst ved
11 tiden eller om aftenen –
– Jeg ved ikke hva I
gjør med skatten men I
må nok skatte for jers

    Der giver jo osså mavetilfælder ellers med
opkastelse

 

Munchmuseet N 1115, s. 3

penger –
    
    Mange hilsener til
begge

    Din
    Edvard Munch

Det Når Du går til
Laura vilde jeg gjerne Du
skulde møde mig – og
at Du ringer først.