Munchmuseet, MM N 1091

MM N 1091, Munchmuseet. Datert 1915. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1091 bl. 1r

    
    Kjære tante!


    Jeg har ikke været oppe hos
Laura men da jeg intet hører
er vel alt vel –

    Jeg har meget at gjøre da jeg
skal have en liden Udstilling i
Kristiania – det gaar jo ikke nu noget
med Salg til Tyskland {–}så …  jeg må
prøve her,– Forhaabentlig blir det snart
Slut paa { … }Krigen    Vi har ihvertfald
sluppet heldiere fra det end ventet


    – Snart skal jeg osså paa en liden
Trip til Kragerø igjen –

    – Det skulde { … }være hyggeli om
I engang kunde se hvordan jeg

 

Munchmuseet N 1091 bl. 1v

har det – Jeg har en meget flink
men yderst sur og lidet tiltalende
Husholderske – som jeg nok ved første
Leilighed vil ombytte med en annen –
men som sagt flink { … }til Madstel og vel
paalidelig –

    Her ser Du mig ved Middagsmaaltidet
med Fips og Boy – der begge pleier at sikle
ved Synet af Maden

    {F}Begge Hunder kan staa Model og
rører sig ikke når jeg tegner dem –

    Jeg vilde gjerne snart komme ud
og se hvordan Du har det – Det vil
forhaabentlig snart kunne føie sig
slig – Det er svær til lang Vinter

    
    Hilsen til Inger
    Din hengivne Edv Munch

    Jeg sendte forleden et Brevkort – men
ved ikke om jeg skrev Adressen paa –