Munchmuseet, MM N 873

MM N 873, Munchmuseet. Datert 15.8.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 873, s. 1

    Lübe{ … }ck 15-{7}8-04


    Kjære Tante!


    Det kunde være
muligt at jeg blir
nødt til at låne
mere Penger af Eder –
Derfor skriver jeg og
I får i Tilfældet et
Telegram – Sagen er
at den Mand jeg
skulde have Penger
af er bortreist og

 

Munchmuseet N 873, s. 2

det vil muligvis tage
en 14 Dage inden jeg han
kommer – Imidlertid
er min Udstilling
i Kjøbenhavn bestemt
til 1ste September og
alt vilde gå til Bloksbjerg
hvis jeg var { … }pengeløs –

    Nu jeg tænker det ordner
sig  …  så I slipper
at uleilige Eder – Men
hvis jeg ikke får tag
i ham inden 8 Dage

 

Munchmuseet N 873, s. 3

sender jeg altså et
Telegram – Så ved I
hvad det er – I er
vel da i Aasgaardstrand
men jeg sender dette
til Nordstrand for
Sikkerheds skyld –

    
    Med Hilsen til Inger
og Laura
 Din
    heng Edv. Munch