Munchmuseet, MM N 524

MM N 524, Munchmuseet. Datert 1890. Blandet (notat, utkast).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 524, s. 1

    Maler Edvard Munch
anmoder om at

    Til
Det Kongelige Norske
Departement for Kirke og
Undervisningsvæsenet

    Undertegnede der i Vinter
har arbeidet på Bonnat’s
Atelier i Paris tillader sig
herved ærbødigst om også
i År at komme i Betragt-
ning ved {u}Uddelingen af
Statens Stipendier for Kunst-
nere Kommentar

 

Munchmuseet N 524, s. 2

    { … }Vidste {jeg}han bare den
eneste  …  den eneste
bitterste grund til at leve
– den bitterste grund –
Her går de op omkring
alle fornøiete – hver i sin
forventning – med noen viktige
 …  – og alt skulde taes da taes
fra dem – fra deres ‹forventning›
– fra deres hustru fra deres børn –
– da når de  …  ‹dø›
skulle den komme –
– Da skulde døden ‹er› så
rolig og kold    Kom me mig
– og al strævet – al ‹smilen›
– intet hadde man igen
– i et kvalmt – sygeværelse
– skulde ens kræfter forsvinde
m man ska sier til sig
selv om en dag om en time
er du kold blå – hænderne
– disse som Du nu trykker
på – blir stive – iskold –
dit jordskal rådner – stinker
 … så man må holde sig
for næsen ved din side –
å så ensomt bringes ned
i ‹kirkeorden› og ingen
er me dig dernede – i jorden
Du ligger alene og griner
han tog sig på panden
sveden randt af hans koldt
– han følte sine klamme
f …  fugtie kolde fødder
– Hva holler disse
mennesker op{ … }pe troen

på bibelen –
    Ja men { … }han tror ikke  … 
han heller – men { … }hvor
‹ivrige› de går da –

    Å disse bohemer – hvor optat
de er på kafeerne – hvor ivrig de
discuterer – å de tror ikke –

    – Dræb dig sier I – hvis du
vover –

    En selvmorder – bare oret –
– det er osså de hjemmes skyld –
du tør ikke –

    Det sted hvor du dræbte dig b{ … }lir
– står der skræk af – man tror
du spøger man skræmmer barn

    – Uf nei –
    Du får aldri mod –
Om du døde pludseli – om
huset stødte styrtet ned –
Om da om noe{t}n dræbte – gid
gid –

    Men du ville jo kunne nyde
slv selv de de – det var jo
intet – intet – du vilde jo ikke
kunne føle glæde af at være død –

    Intet Intet – bare jeg kunde forstå
det –

    Mon du blir gal – holler
du længer på blir du det

 

Munchmuseet N 524, s. 3

    Hans bedstefar døde af blød hjerne
a  …  blodet –
moren tanten – søsteren –
blodet og døden


    – Han var opp hos Krohg
Hambro og Michelsen
Han vilde fortælle ham det
Det er

    {Han}Jeg har været så syg så syg –
Jeg kom { … }Da jeg kom til verden
holdt jeg på at dø – og siden
har mit hele liv været en sygehistorie –
Jeg {D}Skulde jeg lægge sammen de dage
jeg har tilbragt syg i sengen
– vilde det være mange { … }år –
Jeg Engang har To gange
hadde jeg blostyrtnin –
bloe randt ud a munden
det rullet i brystet – jeg holdt
på at kvæles –

    Jeg trodde jeg skulde dø { –}i næste
– næste – Det var en ræ{s}dsel
Jeg trodde Jeg skulde i næste
øieblik bli lig – stivt og koldt –
– jeg skulde vågne i helvete –
for vidste havde ikke været Guds
barn –

    {H}Jeg hadde ikke ‹had› rigtig ‹omgang›

    Sa de{ … }res far de skulde

    Ja – det gjore han
Det var rart

    De ved, de kjendte ham
ikke –

    Han vilde ikke jeg  … 
skulde fortabes –
De ved ikke den kamp j
som var mellem medlidenhe
– Han måtte si det
– for sjælens skyld –
– Hvor den er mørk
den religion – de skulde
kjende min far –

    Sån han kjæmper
med gud – hva han
lider –

    {Jeg}Når jeg kommer
hjem om aftenen
– ser jeg ham ofte
– siddende i sengen –
med hænderne i veiret –
det er som han vrider
dem – det gamle grå
hoved {s}rystende –
det er som { … }hele værelset
er fyldt af angest –

    Vi fik ikke danse –
ikke gå i h theatret –
{ … }Han kunde være som
et barn { … }glad – det
var egentli { … }hans natur
– så blød som vox –
men det v{ … }ar den
religionen –

 

Munchmuseet N 524, s. 4

    Han burde prise sig lykkeli at ha sluppet
fra det så let – hadde han ikke så tilig lug{ … }tet
lunten – tænk om han var bundet enda fastere
– var gift – han vilde været aldeles ødelagt

    – Han løftet hode – gik fortere – lykkelig kar
du ‹fins { … }dog› –


    –
    Det var tydeli opdragelsen hadde gjort ham til en
tosk – kujon – osså al sygdommen – religion hans far
pietismen –    Hvor det var galt –


    – Han måtte jo vite hun ikke kunde holle
u{ … }t me ham – hun den fine – forvænte
– han j hadde jo forstået det der i selskabet – hvor
‹sån› som hun konverserede me de andre herrerne
– ‹ha› { … }hvor ‹vitti› – hvor munter – hvor hun
måtte synes han var dum – det { … }hadde hadde
vist { … }det hele været en grille et lune –

    – Han kunde jo ikke kunde jo ikke være ‹vittig›
munter – vidste hun bare hvordan han hadde ‹lidt› –
Hambro hadde sagt han var kjedelig –  …  { … }vidste de
bare alle sammen –

    Ha Sygdommen hadde jo tat livskraften væk –
– og de{t}n mørke { … }religion – haninde› i alle kr{ … }oger af
de mørke værelserne – i alle de de gamle  …  møbler
– rædselen for helvete i opvæxten –

    Osså { … }samvitigheden disse fede præsterne og biskopperne på
væggen – de hadde levet – de