Munchmuseet, MM N 317

MM N 317, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Dramatisk utkast.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 317 bl. 0r

    Aulabillederne Kommentar
Skjønne Helene Kommentar

 

Munchmuseet N 317 bl. 1r

Moderen  kommer ind  …  
    her er jeg
  Jeg sidder ved Stranden og dier mit
Barn – om mig i Græsset, { … }på Stranden
i Vandet – vasser og leder og søger
mine { … }Små –
  Om mig der vifter en Sommervind –
Blomsterne dufter – Frøet det driver i
fuld {s}Sommersvind –
  Skyerne over – de lette og hvide – hviler
– og driver – Ether under Etherluft – med
Blånende Flækker af blånende azur
blå Hvælving – det urgamle Vælv –
– Gjennem mig siver alt som jeg
tænker – Kraft til den lille – min
kjæreste Gut – Fremtid og Nutid og
Fremtid – Livslystens Saga –

 

Munchmuseet N 317 bl. 2r

    Livskraftens Kilde  …   …  Guttens {S}Mund

Professoren –  Das wird alzo genannt –
das wissenschaftliche Brust – Sehr gut –

Anden Professor  ler –   ‹Nei› min Mutter ved
gå    ha intet her at gjøre – med alle
vi skal have
Eder Barn – hvor mange har de

Moderen  stråler   15 Stykker og jeg er blot {4 … }38 år
– Professoren –   Allerede godt 15 Stykker
er de gal – formange    gå –

{ … }Professor K Kommentar –  med Laksko    Ha ha – Har man set Magen   Hvorfor er De ikke nøg nagen som
Deres Børn – Og de tykke Klær –

M{ … }oderen  rødmer –   Men Hr Professor
vil De { … }forlange det – når jeg her sidder

 

Munchmuseet N 317 bl. 3r

Professoren  i Laksko og Pariserklær 
– stille og skal die og passe mine Børn –
og Klæerne – Der er hjemgjorte – ‹af›
mig {P}Hr Professor –

Professor – S.    – Og der sidder De med Hodet
og ser ret frem for dem –
  Vi kan ikke bruge en Mor som
ikke tar Hensyn til { … }sine Børn –

Moderen –  Jeg sidder og dier mit Bar{ … }n
og jeg ser ud – mine øvrige leger om
mig – jeg drømmer om Deres Fremtid
faldt et Øieblik i Tanker – og tænkte
og drømte om at Gutten skulde blive
stor – en Konge – ja en Keiser –

{ … }>Professor K Kommentar  gryntene –    – Der er for mange figurer på den –

 

Munchmuseet N 317 bl. 4r

der må være lige mange på
{h}det annet her den Gamle Mand hvor
der er blot to –

    Er der noensteds der må være ligg
{l}Lighed så er det her –

    En gammel Mand må have 15 Børn
når en ‹yng› Kone har 15 –
Grynter:   Fremad Marsh – helt om –
på stedet marsh – Opstilling – se til
venstre når i { … }ser til høire –
15 på høire og 15 på venstre Side –

P K    { … }En gammel Mand p må { … }ikke ha mer en 15 Horer
når han har 15 Børn

Professoren –   Det er desuden Videnskaben en
skal Vi { … }ha – alle Representanter for
Videnskaben –
  Et Barn kan det studere Fysik
‹ha› – –

Mathematikken  træder op    Jeg er Mathematikken, Mathematikken
– { … }jeg er fuld – ja fuld { … }fuldstændig gal
Tal – En Arm til høire, En Arm
til venstre – 2 Ben og et – ja et Hode

 

Munchmuseet N 317 bl. 5r

jeg har – har havt –
    – For jeg skal si Dem, for jeg skal
si Dem Hovedet jeg har – det har
jeg tapt –

    Et Hode minus – et Hode minus
det gjir nul – det er Mathematik


Professor { … }Krogh  gryntene    Desuden er de min Mor – for stor
i Forhold til Historien –
Hvi Vistnok kan De gjøres mindre –
– så {d}De bliver ligestor med Historien
– men da blir jo Historien for stor
i Forhold til Dem –
  Når 4 er mindre en 5 – trækker 1
fra 5 –
da blir 4 altså ‹større›
‹en› 5–1

{ … }Kajanus Kommentar –   men da b Det er vel
Mathematikkens Gud – Han som
har et Hode minus et Hode –

    – Ja men hus – på – Hodet har
jo osså et Plus –

    – Hornene

 

Munchmuseet N 317 bl. 5v

Botanikkens Gud –  Op{ … }trer i la hvid Toga
{Jeg}med Blomster – og Kranser 
  Jeg er Botanikken Botanikken – Botanikkens
kGudinde ‹jei› er –
  Forat De skal forstå jeg er Botanikken
har jeg laden alle mulige Blomster sy
til mine Klær – Klæde{ … }‹bonæt› det hvide
– det som de ser folder i lyse – klassiske
helst græske Former –
  Det er forat det skal stemme til
de særskildte rom – eller retliniede
Linier – i Salen – jeg forstår mig ikke
no på den – jeg har været akademi{ … }sk
  Badekone i Stok Göteborg – og { … }jeg
har badet { … }Studinerne – Jag tykker helst
Salen ligner den Badesalen der – den
akademiske Badesal Kommentar
  – Men jeg glemmer rent – de rene ‹Linier›
jeg er Botanikken Bota{ … }nikken – jeg
har rent forglemt at snakke rent
– Svenske vilde sagt

 

Munchmuseet N 317 bl. 6r

– >Professor Krog Kommentar    – Alle slige Dekorationer må have Præg
af Klassisk Aand – her finnes intet af
det ophøiede – af det overleverede –
  Personerne skal gå op af store Stentrapper
– i lange Togaer – og ‹mer› rette Linier –
Her skal de af og til stanse op – og med
høire {a}Arm støttet til venstre Arm – og denne
igjen på en Pilar – eller noget annet lignende
i græsk Stil – { … }man kan jo lage en Balustrade
at sætte under { … }armen – i evig Samtale om
dybe eller høie Emner –
  { … }Fra den øverste {P}Tr{ … }appetrin – mod Luften
– der kan tænkes at være Parnas et { … }Sted
i Grækenland hvor slige høie Emner
drøftedes af Mænd i lange Toger med rette
Linier – og alvorlige Udtryk med lange Skjæg
– og også ragede Ans{ … }iktSkjæg – stilles de forskjellige
Mænd – og ‹gis› Kvinden – i passende Afstand
– Man må ikke glemme at lade dem
støtte af og til H{e}ænder til Hoveder der de
bøies – Ganske god er en Haandbevægelse til
Siden der betyder at ‹vile undrene›

 

Munchmuseet N 317 bl. 7r

Historien –
Den gamle   hva er De vel – Hva betyr
det {g}at de kommer med de gamle Klæerne
–  … 

Den Gamle   det er de jeg har slidt mig frem
i de – de er 10 År gamle
  Lappene { … }der har Kona mi { … }sat { … }på –
Ser de den røe Lappen på Knæerne –
det var i Brasilien – under en Storm – da
lå jeg på slet jeg den a på Raaen –
  Jeg havde { … }Mas med Seile der kan De
tro –
  Bli nu engang stille – {s}lukker Øinene
og funderer
  Blodig randt ned af Dække – rødt
var Dækket – Blod randt af { … }randt – ‹Døende›
og ‹døde› Kjæmpende og faldende – Hug på Hug
{ … }Pilene suste i Luften – Spydene glimtet i
Luften
  Da la Da fik jeg e{n}t Hug – På knæerne

 

Munchmuseet N 317 bl. 8r

lå jeg – i Blod – og Hug og hug og stik
– Det var ve Hafrsfjord –

    Jeg lå mod en Sten – Blodet
randt af mit Bryst – om mig kjæmpet
mine Mænd – ‹d› blev Flokken blev
tyndere og tyndere –

    En  … stak mig under Brynjen –
da sortner det for mine Øine –
En gy{ … }lden Krone sattes {m}på mit
Hoved denne skinnet som blod i
Morgensolen – En blodrød Krone
Det var ved Stiklestad –

    Jeg ser –
– Hva er det De vrøvler om –
De ser sier de – De er jo blind

den …  gamle   jeg ser bagover – indover –
{ … }og udover – jeg ser Fortiden – og
skimter Fremtiden –

 

Munchmuseet N 317 bl. 9r


Professor –   Har man nu set Mage
at troppe op i Karnevalsdragt –

den Gamle   Slig går vi derude
i Kragerø – Det var ikke no Karneval
for mig Hr Professor –

Lapsen –   Hva ka
Den Ordensbekransede –    Hva fortæller
nu en slig fillede Dragt – En { … }Mand
i slige Klær – en Fisker kan
da ikke fortælle no –

den Gamle –    Du f{ … }år s Lærdommen er gammel:
at Klær ikke skaber Manden –
  { … }Apostlene var fiskere høie professor – de havde meget
at fortælle

>Professor K Kommentar   Har man hørt Magen –   En gammel Mand fortæller noget til
ung Gut – En Fisker – der skal betyde
Historien – Hvem vil forstå s …  Lærdommen
– Hvem vil forstå det –

Kajanus –   {N}Ialfald ikke slige Hovedløse Ryttere af Professorer

 

Munchmuseet N 317 bl. 10r

    Fjeldene – synger
    – Lag på Lag – Fjælde revnede
de hævedes – og faldt     Havet sank
og steg – Aartusender gik – Aartusender
fødes – Slægten fødtes – be{ … }gravedes
– opstod –

    A
Professor Brøgger Kommentar    \Ja nu har man set
Magen – der gives ikke { … }blå Stene – Skye de er blå
Det kan De være blå for
/

    Træet {g}voxende indad mod Jorden
opad mod { … }Ætheren – Forvitredes
kjæmpende mod Stormen – drog ‹Nor›


    Ja men stop Gamle Trær fins ikke
ved

 

Munchmuseet N 317 bl. 11r

    Jeg er
    Jeg er gamle Historiens Gud – Folderne
falder tunge og lange – Sværdet ved
Siden    Skjoldet ved Barm –

    Jeg er Gud for Historien – Gud
for Historien – Gud for Historien er
jeg vel –

    Jeg er skjønne Helene – nei omforlatelse
Jeg er sk{ … }jønne Alma – { … }skjønne Athene
– skjønne Athene – Foldene falder
lige og skjønne  … – over en Axel { … }over
en Axel hæftes på hoften    Togaen op
– D …  det falder lang og tung, lang
{ … }og { … }skjønt til Athenes Fod –

 

Munchmuseet N 317 bl. 12r

Visdommernes Kugle – bær jeg i Haanden
Visdommens Kugle det har jeg ‹faat› –
Professoren og Guder, Gudi{ … }nder d{ … }anser
– så Klæerne falder af dem – 
– Skjønhedens Gudinde træder ind
og stiller sig mid i Salen – og så på
 
– { … } …  Klærne falder af dem bl så man
de forfærdeligste Karikaturer – Halte –
tykmavede
 
Skjønhedens Gudinde træder ind –Skjønhedens Gudinde træder ind –  Da falder alle Klæerne af dem – de danser
nakne om – det var de forfærdeligste Karikaturer
halte tykmavede – Benrangler – 

Kunsten  træder ind    – I Bad med jer alle sammen
så i kan vaske af jer alle jers Skavanker
– la B …  { … }den svenske bade Kone vaske jer i

 

Munchmuseet N 317 bl. 13r

denne Sal som ikke er noen Festsal den
er  …  kan bli en Akademisk badehal –
hvor vi forhaabentlig kan få skrubbet af
jer al{ … }t { … }det Svineri i har i Årenes
Løb har fåt på jer sammen med
{ … }Guld og Stas – og Professortitler –

    Her er formeget forlorent Guld i Salen –
Ind i Vandet med jer
Husk på at Skjønheden er enkel –
og det er Fornuften osså – I har havt
fåt så mange Lærdomme som { … }og ligeså
mange Lærdoms{k}skavanker på jer som
i skal på Liv og Død bebyrde
Efterkommerne med – Kan hænde
det i lærer dem gjør mer galt
end det gode i Læren –

    Bliv til Børn og I skal komme i Himmerigs Rig som {a}Alma
Maters og stig ned fra jer Piedestaller
og se til Jordens Blomster
– Pak jer ud så skal Skjønheden
og Fornuften holde  …  Fest

    Så skal i bli ‹rent› – renvaskede ‹fra› de rene Liniers Rus

 

Munchmuseet N 317 bl. 14r

 

 

Munchmuseet N 317 bl. 15r