Munchmuseet, MM K 4981

MM K 4981, Munchmuseet. Datert 21.06.1879. Brev fra Christian Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
H.M. d. 21/6    Kjære Edvard.


    Ja nu kan Du komme, men
det har heller ikke kunnet lade
sig gjøre før – thi lige indtil
for 3 Dage siden har jeg
maattet fyre i Ovnen 1 ja
2 gange om Dagen. Nu er
det vidunderlig deiligt her,
og Luften sommervarm og for-
friskende i høieste Grad, saa
Du vistnok med Guds naadige
Bistand vil have inderlig
godt af Opholdet her. Jeg
venter Dig Mandag eller Tirsdag,
men skulde Veiret være stygt,

 

      

saa bi heller en Dag. Det er
saa heldigt, at en Dampbaad
gaar lige til Pladsen, undtagen
om Thorsdagene –
da den benyttes
i andet øiemed. Du maa tage
Billet til Skjærdalen – derfra
gaar Dampbaaden til H.Mon.
Jeg skal fra Mandag aften –
Du maa nemlig helst reise med
Eftermiddagstrænet –  … 
være tilstede ved Landingsstedet
for at tage imod Dig. Tag
ikke meget Tøi med – da
her kan vaskes naar som helst.
Vil Du tage med Dig sidste
Hefte af Magazinet. –
Sid ikke i Trækken paa Jern-
banen – ikke paa aaben
Vogn uden saa er at Veiret

 

      

skulde være meget varmt
og gunstigt – da er den aabne
Vogn bedst. Vil Du bede
Tante at sende ned til
Koren de Pakker, der maatte
være komne og ved Laura
bede ham at sende dem
til mig ureviderede, da
jeg har god Tid for mig.

    
    Vær nu forsigtig og bær
ikke noget tungt. Kjær-
ligst Hilsen til alle fra
 din
hengivne
Kr Munch

    
    E.S.
Du bør ikke være uden
Overtøi.