Munchmuseet, MM K 4978

MM K 4978, Munchmuseet. Datert 30.05.1879. Brev fra Christian Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Helgelandsmoen d. 30/5    Kjære Edvard.


    Jeg vilde nu \gjerne/ at Du eller
tante vilde i et ordentligt
Brev underrette mig om
din Tilstand i det Hele.
Jeg maa faa vide, om Du
endnu er meget mat, om
Du har hjerteklap endnu, –
om Søvnen, Appetiten,
om din Maves Tilstand,
om dine Lægge fremdeles
tiltage i Omfang, kort
sagt om Alt i enhver Ret-
ning, som maatte være
at lægge Mærke til.

    Skulde din ‹Aabning› fremde-
les være træg og haard,

 

      

saa bør Du en Gang imellem
tage en Theske Børnepulver
med saa stor Top som vel
nødvendig om Morgenen og
gjentage dette i  … Tilfælle
af daarlig Virkning; men da med
em mindre Ske. Massering
fremdeles. Jeg tror, at et
Par smaa Glas fin Portvin
om Dagen \nu/ vilde gjøre Dig
godt – lidt blandet med
Vand og Sukker for det
første. Vil Du bede Tante
om at være yderlig forsigtig
med sin Fod. Penge skal
komme med det Første.
Heroppe har det været
styggelig koldt indtil
2 Grader om Morgenen, ja

 

      

der skal være frosset Is
i gaar Nat. Jeg fyrer
i baade Morgen og Aften og
lider ingen Nød.
Jeg har befundet mig
bedre til Sinds end jeg
havde tænkt – Gud være
lovet! Vær endelig for-
sigtig! Hils Smaa-
pigerne og Andreas, – jeg
vilde gjerne høre lidt
om hans Examen. Jeg
syntes, at den latinske
Opgave var svært lang
og ikke af de letteste.

    
    Lev vel og Herren være
i sin Naade med Eder
Alle –

    Din
Kr Munch