Munchmuseet, MM K 4806

MM K 4806, Munchmuseet. Datert 20.05.1914. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
20de Mai    Kjære Edvard!


    Mange, mange Tak
for Brevet, og Tak for din
Venlighed, det var hyggelig
at vide, at min lille
Præsent var kjærkommen.
Jeg har saa hygget
mig ved disse historiske
Bøger, der har været mig

 

      

til Selskab Søndag Efter-
middag. – og derfor synes
jeg det var saa kjært for
mig at faa sendt dem
til Dig, kjære Edvard!
Du har vel allerede
seet af Aviserne at
Alfred, den kjære snille
Alfred er død igaar
Nat. – Han var noget
særskilt, jeg kan næsten
sige «en Mand uden Svig».

 

      

derfor er det saa ve-
modigt at tænke paa
at han nu er borte.
Da han var \her/ siste Gang
saa han saa godt ud,
havde saa travelt med
at faa os til sit Sølv
bryllup, Du maatte
endelig komme. Strax
efter blev han syg,
og der blev ingen
Fest, han maatte

 

      

reise op til \Lillehammer/
for Luftens Skyld. –

    Han lignede svært Beste-
far, og han havde
hans troskyldige Karakter.

    Hvor din Udstilling
igjen har faaet en
glimrende Modtagelse i Pressen.

    – Jeg har endnu ikke
faaet seet den, jeg har
ikke vovet mig saavidt.
Undskyld dette lille Brev
i Hast. –
  Mange hjertelige
Hilsener fra I. og
 Din heng.
KB.