Munchmuseet, MM K 4480

MM K 4480, Munchmuseet. Datert 30.11.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrande
30de November 1909    Kjære Edvard!


    Det er da hyggeligt at Du
kan tage disse Smaature til
Aagaardstrand og see til
Huset dit. – – Udkastet No
2 synes jeg maatte være
svert bra, det ville da for
andre mindst Husets gamle Ud
seende, og Du fik beholde din
aaben Veranda.. – – –

    Du taler om Turen til Mos,
og det kunde jo have været
hyggeligt, men den blier umu-
lig. – Foten maa jeg holde
ganske i Ro, sitter stille

 

      

hele Dagen og bruger Behandling,
kan selvfølgelig ikke faa Sko
tøi paa. – Det er et lidet Saar
som har vanskelig for at gro
igjen, naar jeg ikke holder Foten
ganske stille. – Kjedeligt og
brysomt, da der taer noksaa
lang Tid med saadant. –
Derfor blier det umuligt, at
tænke paa nogen Reise foreløbig.
– Vi faaer have det tilgode til
senere, om det ikke skulle blive
før end til Vaaren eller Sommeren,
– Da skal det blive hyggeligt at
træffes og tales ved, det er
nu saa længe siden! – Det er
saa ubeskriveligt kjært at faa
dine smaa Breve og see,
at Du har det roligt og
godt derborte; og Du kunde
vel ogsaa sagtens trænge det.

    Fisk skal være saa umaa\de/ligt
sundt, ansees for stærkt Læge

 

      

middel, – det er godt Du
har Anledning derborte til at
faa den i den friskeste Tilstand,
«Kragerø Torsk og Østers», er jo
vel kjendt. – –      Vi lever
ogsaa her meget paa Fisk –
Inger har overtaget Hushold-
ningen fortiden. – Jeg har
meget Dukkearbeide, 30 som
\er færdige/ skal til Jul i Forretningene.
Inger har ikke saa
lidet Elever heller, uagtet
Konkurancen. – Nu
bygges det saa svert om-
kring os, og dette er jo ogsaa
bra. –      Idag har
vi det deiligste Veir,
Skoven er sneeprydet,
det er saa nydeligt at
see Solen skinne over det
hele; jeg maa uaf-
ladelig see ud. Det
er jo ogsaa vor største
Fornøielse. – Det er faa som
har saadant Udsyn, og

 

      

saadan Luft. – Haaber vi ikke
faaer Paalæg i Husleien, som rundt
omkring os; – vi har en saa-
dan snil Vært, som vi ogsaa nødig
vil fra … 

    Det blier altsaa Sperre som
faaer den Jobben med Huset dit,
han er vist ogsaa den eneste
Snedker derborte. – Ingeborg
taler altid om, at hun har
Stole, som hun vil Munch
skal ha. – Du har vel seet
hende? – og Jørgen og Susann
og. –

    Vi har nettop læst idag «Naar
en Kunstkritikker er paa Reise»
Det er naturligvis din Meyer-Graf
– det deilige Teppe Du fik af ham
tog Tyvene. – Jeg har gjemt
paa Levningerne af et skotsk Slips,
Du ogsaa fik af ham samme Gang, for
mange Aar siden.

    
    Nu faaer jeg slutte med
mange Hilsener fra os alle
Inger L.
 Din hengivne
Karen Bjølstad