Munchmuseet, MM K 4468

MM K 4468, Munchmuseet. Datert 08.07.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    x      
    mange hjertelige hilsener –
    Din heng. K Bjølstad    
Aasgaardstrand.
8de Juli 1908 –    Kjære Edvard.


    Nu har vi om Dagen de
gamle ægte Sommerdager;
selv om Bakken er lidt
gul hist og her, – saa
kommer der vel Regn og
frisker den op, der trækker
jo Skyer op hver Dag. – Vi
sidder ude den hele Dag,
og nyder den friske deilige
Luft. – Der er voxet svært
til nu, vi seer ikke Bade-
husene og heller ikke Veien.
– Nettop nu sad Ingeborg her

 

      

paa Trappen, hun og Julla
lever som før; hun har li-
den Indtægt af Huset nu,
da der er kommet et stort
‹2› Etages Hus udenfor. – Heldigvis
er Løvet her i Haven voxet sig
saa stort at \der/ intet Indkig blier.
– Hvis der kommer Regn vil der
blive meget Boreller og Stikkelsbær,
– men Kirsebær lidet af og heller
ikke kommer Smaatrærne med
Frugt. Ifjor var der saa mange
Dyr overalt paa Frugten, og
det skal have Indflydelse paa
iaar og siger \G/Jermundsen;
han er akkurat den samme,
han seer mere fornøiet ud,
han har to Sønner hjemme i
Besøg. – Henriette er nu voxen,
er en pen tækkelig Pige; –
– Henriksens, de har det nok-
saa daarligt, han er i Amerika
uden Arbeide. – Vi har tat Her

 

      

Konstance \(Datteren) som Du kjender)/ til at hjælpe os,
og de 7 Kroner maanedlig hun
faaer, kommer saa godt til
siger Moderen; – hun er saa
høi at hun maa bøie Ryggen
for at komme gjennem Døraabningen,
er forresten meget pen Pige. –
Jeg veed ikke, om Du husker
Konen Thora, Hendriksens Søster,
som boer skraa over Gaden i
det nye hvide Hus. Hun blev
overkjørt \i Lørdags/ af Beicykle og ligger
nu bevidstløs, haabløst. – –

    Vi gaar ned til Stranden
om Aftenen og sidder der, –
der kommer oftere \dine/ gamle kjendte
forbi, Jørgen, – han er akku-
rat den samme, trækker
Fiskegarnet hver Aften som
før, – – Egenæs har igjen
begyndt med sin Handel i
samme Gaard. –

 

      

    Maleren Heyerdahl er her ogsaa
iaar, han har en ny Kone
og en 4 Aars gammelt Smaapige. –
– Vi har endnu ikke seet
videre kjendte Folk, – og
er det godt og behageligt
at leve saa isolert og
abeselut mest styrkende, – det
er saa trættende at høre
paa Snak: –      Inger skal
begynde snart at bade,
der er to Badehuse lige
nedenfor, saa det er noksaa
letvindt, om ikke saa vak-
kert, – thi de forstyrrer svert
Udsigten. –      Nu er
da Jonas Lie død. – –

    I Fjugstad Skoven er der feldt
en Masse af de gamle Træer,
Folk har jo faaet Fortjeneste, – men
der er et Savn efter dem. –

    Inger ber at hilse Dig saameget. – –
Har Du brandforsikkret Attelliet? der er jo oftere Ilde-
brande, i Fredrikstad er jo Bestefaers alle Gaarde borte nu.
x