Munchmuseet, MM K 4405

MM K 4405, Munchmuseet. Datert [??].[??].1892. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Andreas kom ikke til Rendalen
han søgte en Post i Sørum, som
han trodede var bedre; det var
hos en Dr Asker, han faaer 200 k
og skal holde sig selv. – Han
troede tænkte at kunne lægge
op mere, for Du ved han kan
spare,– men nu viser det sig,
at hans Udgifter alligevel bliver
noksaa store han maa betale 70 k
og enda holder sig Ved og Lys. Det
er noksaa skammelig Pris paa Landet.
Bonden Det er fordi han er Doctor.

    – Men hvor godt det er at han
tjener saa godt, at Post stod
saa færdig. Han var saa optøiet
ogsaa, og nu har vi nylig havt
et langt Brev, hvor han blandt
andet beder mig skrive, naar vi faar
det. – Det var i Søndags
han drog ifra os. Det var

 

      

noksaa rart, det var jo for Alvor.
– Naturen deroppe, hvor han er kommen
(ved Kloftens Station) er meget utiltalende,
hans Værelse ikke mindre, – men
han haaber at faa fat i et andet
senere, Dr Asker med Familie, snille
tækkelige Folk. – Gid han nu vil
komme til at holde ud, det er
nok noksaa strift med Reiser; –
det er noget seigt ved ham. –

    – Inger har fortalt om Huset ved
Strandkanten, at vi maa leie for
et Aar – 300 Kr – men vi har alligevel
Fiskerens isigte, – da de har lovet, hvis
den nuværende Leier reiser til Høsten,
kan Leiligheten blive staaende i Vinter,
da de alligevel ville oppudse den,–
– Gid det nu ville ordne sig paa
det bedste. – helst vilde jeg nok
havt det paa en mere letvindt
Maade. – men vi haver nu været
vant til at have det lidt knudret.
– Det var felt uhyggelig i Sommer,

 

      

naar jeg tænker paa Kent og det
Leben, saa er det en Gru. –
bagefter staar det tydeligt. –
Synes Du ikke, det har lysned
i mange Henseende for os; – faaer
vi til Sommeren et Par Logerende,
saa boer vi billigt. –

    Inger er svert kjæk. – hun
har nok havt Cardialgi, men
og maa holde Diet, men
holder godt ud, og lever i sine
Informationer; – farer ud og
kommer igjen og har altid
noget at fortælle. – Saa har
vi Aviserne, Aftenposten og
Intelligensen, den første for et
par Maaneder for Andreas Skyld,
han har seet efter Poster. –

    – Du kan tro, vi bleve
fornøiede, da Kortet dit til
Inger kom, det var ‹givet›
hendes Fødselsdag, at
Du var frisk. –

 

      

    Influencan tager endel gamle;
– Det er sandt, jeg kan
godt sende Dig nogle Penge
60 eller 70 Kr, skriv mig nærmere
derom, Andreas skylder mig
endel, ‹og› han skriver han
skal sende snart. endel. – Husleien
her er betalt helt ud. –
Gud ske lov, vi har været friske
ivinter, ingen udgifter i den Henseende
Mathilde Myhre (Munch) og Marie
Dalh
var her iforgaars, drak Chocolade.
Ilmi Gutzeit er forlovet, jeg
troer Manden heder Hauf. –
– Jeg troer nok Logiet ved
Strandkanten kan blive hyggeligt,
men besværlig Vei om Vinteren!!

    
    Lev, vel,
    Din hengivne
Karen Bjølstad

    Andreas glædede sig vist til denne
store Forandring, – han var saa
gemytlig at han glemte Lugt og
satte sig inde hos os om Aftenen