Munchmuseet, MM K 4075

MM K 4075, Munchmuseet. Datert 30.09.1909. Brev fra Jens Lund, Kunstnernes Efteraarsudstilling.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
KUNSTNERNES
EFTERAARS-UDSTILLING


    
København, d. 30de Septbr 1909    Hr Kunstmaler Edv. Munch.


    Herved tillader jeg mig høfligst
at forespørge, om De vil gøre
»Kunstnernes Efteraarsudstil-
ling« den Ære at udstille
nogle af Deres senere
Arbejder, f. Ex. Portrætterne
af Helge Rode og Jacob-
sen
samt den Mappe med
Litografier, som De udførte
under Deres Ophold i Kjøben-
havn.

    Redaktøren af »Kunstbladet«
Hr Carl V. Petersen beder
mig forespørge, om De, hvis
en Representation af Deres

 

      

Kunst kommer i Stand, da
vil tillade Kunstbladet at
gengive disse.

    Af Hensyn til den frem-
rykkede Tid (Udstillingen
aabner den 1ste Novbr) bedes
De omgaaende tilstille mig
Deres ærede Svar.

    
    Deres ærbødige
Jens Lund
p. T. Formand.    Adr Lykkesholms Allé 8.
    København
    E.S.
    Udstillingen afholder Udgifter
til Forsendelsen.