Munchmuseet, MM K 1389

MM K 1389, Munchmuseet. Datert 04.03.1910. Brev fra Helga Reusch, Malerindeforbundet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Skøien St.
4–5–10.    Hr Edvard Munch!


    Som De måske har seet
av avisen tænkes en por-
trætutstilling
avholdt hos
Blomqvist i Sept–Oktbr–
«Malerindeforbundet» vil
påta sig at ordne med ut-
stillingen. I avertissement
som stod i avisen i Januar
mdn, var det vel, var indbydelse
utsedt til alle malere, men
da fristen var utløpet hadde
kun ganske få meldt sig.
Utstillingen var oprindelig
tænkt avholdt i Kunstfore-
ningen
, men da man ved
en misforståelse kun kunde

 

      

få en sal og det hele lokale
ikke kan bli at få på aldrig
så lang tid, har man  … \besluttet/
sig for Blomqvist, men da lo-
kalet jo er lite, og man vil
ha utstillingen bedst mulig
har man tænkt sig det vilde
være bedst at henvende sig
til endel malere for at be
D\d/em deltage.

    Jeg har fået i opdrag
at spørge Dem om De vil
stu\ø/tte utstillingen med et
par av deres ypperlige
portrætter. Det vil desværre
ikke kunne bli nogen fyldig
repræsentation av enhver
enkel, da pladsen er så
knap, derfor er man blit enig om at enhver utstiller

 

      

kun skal deltage med 2 billeder
Hvis der blir få deltagere og
derfor god plads, kunde man
måske sener få løfte på
flere. Billederne kan være
av gammel og ny dato
utstillet før eller ikke, og
der vil ikke bli jury.

    
    Idet jeg håper at få et imøtekommede
svar er jeg

    Deres Helga Ring Reusch


    adr. Hoff Skøien St.