Munchmuseet, MM K 1314

MM K 1314, Munchmuseet. Datert 03.03.1939. Brev fra Aker Kommune.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
FRA
AKER KOMMUNE
ORDFØREREN


    
Aker den 3. mars 1939.


    Herr Edvard Munch,
    Skøyen.


    Vedrørende bygning for den kunstsamling Rolf Stenersen har
skjenket Aker kommune.


    Jeg har lest Deres uttalelser i Morgenbladet
for idag og forstår Dem slik at De ikke motsetter Dem at
samlingen blir anbragt i en museumsbygning på Nordre Skøien
i Østre Aker slik som foreslått av komiteen og formannskapet.

    Saken skal nu behandles i herredsstyret den
9. ds. Hvis jeg ikke innen den dag hører noget fra Dem, går
jeg ut fra at jeg har forstått Dem riktig.

    
    Ærbødigst
Chr L. Jensen