Munchmuseet, MM K 814

MM K 814, Munchmuseet. Datert 19.11.1908. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 19-11-1908    Kjære Munch


    Meyer i Bergen byr for de omhandlede 5 bilder 1500 kr., og sant at si synes
jeg du skulde sælge dem for denne pris. Det var mørkt og daarlig plass i Folke-
banken
, hvor jeg saa dem, saa noget fuldt paalidelig indtryk kunde jeg ikke faa
av deres verdi. Men jeg saa jo strax, at det ikke var av dine betydeligste ting,
men løsere, skissemæssige bilder, som du vanskelig kan vente at faa solgt
til høiere pris – i alle fald samlet.

    Det vilde jo ogsaa være bra at faa dækket gjelden til Folkebanken, som
staar paa urimelig høie renter. Og endnu vil du jo bli tilovers et beløp av
en henimot 800 kr., som du vel nu kan ha god bruk for. De gjenværende
bilder i Folkebanken kan jeg ta mig av og sætte dem op paa mit loft.

    Ingebretsen spør om du har at sende et fotografi eller anden gjengivelse
av «Dagen derpaa», da det er ham \Meyer/ om at gjøre at faa se, om motivet er
«støtende»! Meyer faar nemlig ikke anledning til at se din utstilling
i Kjøbenhavn.

    Ingebretsen spør ogsaa, om du ikke kan ha en utstilling i Bergen, idet
han mener, der maa være god anledning til at faa solgt noget der. Og
det tror jeg kanske, han har ret i. Arranger en utstilling til vaaren
først i Kristiania og saa i Bergen!

    Svar mig nu strax, om du vil sælge de 5 bilder for 1500 kr.
    
    Mange hilsener
    Din
Harald Nørregaard